Daily Archives: September 16, 2021

ซื้อบ้านมือสอง ต้องระวังการก่อสร้างดัดแปลงผิดกฎหมาย

“บ้านมือสอง” ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทุกคนที่ฝันอยากมีบ้าน เพราะทำให้เราได้บ้านในราคาที่ไม่แพงเกินไป ในทำเลที่ถูกใจ ยื่นกู้ได้ง่าย และดอกเบี้ยต่ำกว่าบ้านใหม่มือหนึ่ง แต่ทั้งนี้ การซื้อบ้านมือสองก็มีสิ่งสำคัญที่ต้องระวังเช่นกัน นั่นก็คือ การก่อสร้างดัดแปลง ฯลฯ ที่อาจฝ่าฝืนต่อกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งหากไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนซื้อ อาจทำให้เกิดปัญหาต้องแบกรับภาระการรื้อถอนแก้ไขภายหลังได้

jumbo jili

ตรวจก่อนซื้อบ้านมือสอง ไม่ต้องรื้อถอนภายหลัง

ด้วยเพราะทางกรุงเทพมาหานคร ได้รับการร้องเรียนจำนวนมากจากการซื้อบ้านมือสองต่อจากเจ้าของเดิม โดยไม่ทราบว่าบ้านมีการก่อสร้างดัดแปลง ฯลฯ ที่ผิดกฎหมายควบคุมอาคาร อันได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ทำให้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์แล้ว

ต้องกลายเป็นผู้รับภาระแก้ไขรื้อถอนตามคำสั่งเจ้าพนักงานภายหลัง จึงจัดให้มีโครงการ “ตรวจก่อนซื้อ ไม่ต้องรื้อภายหลัง” ขึ้นมา เพื่อช่วยเยียวยาให้เจ้าของบ้านมือสองไม่ต้องรับความเดือดร้อน โดยเป็นการขอหนังสือรับรองความถูกต้องของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งสามารถทำได้ตาม รายละเอียด ดังต่อไปนี้

สล็อต

ผู้มีความประสงค์จะขอตรวจสอบ ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร โดยมีหลังฐานแนบพร้อมการยื่นคำร้อง ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในกรณีเป็นนิติ บุคคล สำเนาโฉนดที่ดิน และ/หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ละสำเนาแบบแปลน แผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร สัญญาจะซื้อจะขายอาคารที่ขอให้ตรวจสอบ แผนผังสังเขปแสดงที่ตั้งอาคาร

หากเป็นอาคารไม่เกิน 4 ชั้น ให้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตที่อาคารนั้นตั้งอยู่

หากเป็นอาคารเกิน 4 ชั้น ให้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

เมื่อยื่นคำร้องและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว จะแจ้งให้มาติดตามผลภายใน 15 วัน

เมื่อตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสำนักการโยธา และผู้อำนวยการเขต เพื่ออนุมัติคำสั่ง

สล็อตออนไลน์

หากอาคารบ้านมือสองไม่มีการก่อสร้างดัดแปลงที่ผิดกฎหมาย จะมีการออกหนังสือรับรองแก่เจ้าของอาคาร แต่หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร ก็จะไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้

ประโยชน์ของโครงการตรวจบ้านมือสองนี้ จะช่วยลดความเสียหายที่ได้รับจากการซื้อบ้านมือสองที่มีการดัดแปลง หรือสร้างผิดกฎหมายได้ ทั้งยังทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และทำให้เรามั่นใจได้ว่า “การซื้อบ้านมือสอง” ของเรา จะไม่นำมาซื้อภาระและปัญหาภายหลัง

jumboslot

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อบ้านมือสองจึงต้องใส่ใจเรื่องการตรวจสอบให้ดี เพราะปัจจุบันมีการซื้อขายบ้านมือสองกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็มีทั้งเป็นบ้านที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง หรือเพื่อสร้างความมั่นใจให้ได้มากยิ่งขึ้น ในการซื้อบ้านมือสองของเรา ก็ควรเลือกซื้อกับโครงการหรือหน่วยงานที่น่าชื่อถือ ตรวจสออบได้ อย่างโครงการบ้านมือของรัฐ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

slot

เพื่อเป็นการป้องไม่ให้เกิดปัญหาและความเสียหายขึ้น อันจะทำให้เราได้เป็นเจ้าของบ้านในฝันที่อยู่สบาย สุขกายสุขใจอย่างแท้จริง

อยากซื้อ-ขายอสังหาฯ ให้คุ้มค่า ทำไมต้องใส่ใจราคาประเมิน

กว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหนึ่งหลัง ที่ดินหนึ่งแห่ง หรือคอนโดสักหนึ่งห้องได้นั้น “การพิจารณาราคาให้ดี” ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้เราได้ครอบครองอสังหาฯ ที่ไม่แพงจนเกินไป และในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นเจ้าของบ้าน คอนโด หรือที่ดินอยู่แล้ว หากต้องการขายอสังหาฯ ที่มีอยู่ในมือให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

jumbo jili

ก็จำเป็นต้องตั้งราคาขายให้เหมาะสม ด้วยเหตุนี้เอง “ราคาประเมิน” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ใครก็ตามที่อยากซื้ออยากขายอสังหาริมทรัพย์ควรทำความรู้จักเอาไว้

ราคาประเมินคืออะไร?

ราคาประเมิน คือ การกำหนดมูลค่าที่เหมาะสมให้กับอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ตามทำเลที่ตั้งหรือตามพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาและมีความเจริญมากขึ้น โดยกรมธนารักษ์จะเป็นผู้ดูแลกำหนด “ราคากลาง” ซึ่งจะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับกับราคาตลาดมากที่สุด ทั้งนี้ ราคาประเมินในวงการอสังหาริมทรัพย์ มีหลายประเภท ได้แก่ ราคาประเมินที่ดิน ราคาประเมินอาคารชุด ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น

ราคาประเมิน มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

สล็อต

สำหรับผู้ที่มีความต้องการซื้ออสังหาฯ ราคาประเมินจะช่วยทำให้ทราบว่า “ราคาอสังหาฯ ที่ตั้งขาย” นั้น เหมาะสมมากน้อยแค่ไหน โดยหากแพงเกินไป ก็พิจารณาต่อรอง หรือเปลี่ยนไปเลือกซื้ออสังหาฯ ที่มีราคาเหมาะสมใกล้เคียงกับราคาประเมินได้ ในขณะเดียวกัน หากราคาขายต่ำกว่าราคาประเมิน ก็จะทำให้การซื้อมีความคุ้มค่า ได้บ้านที่ราคาถูกกว่าปกติ ทั้งนี้ ในแง่ของการลงทุน ราคาประเมินยังช่วยทำให้เราคาดคะเนได้ว่า “อสังหาฯ บริเวณใดมีโอกาสทำกำไรในอนาคตได้มากขึ้น” เพราะหากวันนี้ราคาประเมินสูง ก็แสดงว่าเมื่อเวลาผ่านไป ราคาที่ดิน บ้าน หรืออสังหาฯ

นั้นจะขยับสูงมากขึ้นไปอีก การซื้อไว้แต่เนิ่นๆ จะทำให้เราทำกำไรได้มากขึ้นเมื่อถึงเวลาขายในอนาคต แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย นอกจากนั้นแล้ว ราคาประเมินยังใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจ และอากรแสตมป์ในการซื้อขายอสังหาฯ ทั้งการโอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนอง รวมถึงทำให้เราทราบราคาทรัพย์ของตัวเอง เพื่อนำเอาทรัพย์ไปวางเป็นหลักประกันในโอกาสจำเป็นต่างๆ ในอย่างเหมาะสมอีกด้วย

สล็อตออนไลน์

วิธีตรวจสอบราคาประเมิน ทำได้อย่างไรบ้าง?

ในปัจจุบันหากเราต้องการทราบว่า บ้านที่ตัวเองครอบครอง หรือที่ดิน อาคารชุด ที่เราต้องการจะซื้อนั้น มีราคาประเมินอยู่ที่เท่าไร สามารถค้นหาราคาประเมินได้ง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.treasury.go.th ของกรมธนารักษ์ หรือจะโทรศัพท์สอบถามกับสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ โดยตรงก็ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-142-2465 ถึง 67 และหากต้องการสำเนาข้อมูลหรือเอกสารรับรองราคาประเมินไปใช้ประกอบการทำนิติกรรม ก็สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ หรือ ที่งานจดทะเบียนที่ดินกลางกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน
อสังหา

jumboslot

ค้นหาราคาประเมินง่ายๆ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์

นอกจากราคาประเมินกลางจากกรมธนารักษ์แล้ว ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงอสังหาฯ ต่างๆ ก็ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยทำให้เราสามารถประเมินได้ว่า บ้าน คอนโด หรือที่ดินที่ต้องการซื้อขายนั้น มีราคาที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ช่วยให้การตัดสินใจซื้อขายอสังหาฯ ของเรามีความคุ้มค่าและเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

slot

โดยสำหรับใครที่มีความต้องการข้อมูลในแวดวงอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็น ดัชนีราคาที่ดิน แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย สถานการณ์อสังหาฯ แนวรถไฟฟ้า ตลอดจนบทวิเคราะห์เชิงลึกต่าๆง ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ REIC ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี่

ลงทุนอสังหาฯ ให้ปลอดภัย ควรติดตามข้อมูลอะไรบ้าง?

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในที่ดิน ซื้อบ้าน คอนโดเพื่อปล่อยเช่า หรือขายทำกำไรในอนาคตนั้น ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมหาศาล แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ยิ่งในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวน และสภาพสังคมการเมืองที่มีปัญหา

jumbo jili

ก็ยิ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่จะทำให้การลงทุนอสังหาฯ มีความเสี่ยงน้อยและปลอดภัยมากที่สุด ให้สร้างผลลัพธ์การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ผู้ลงทุนจำเป็นต้องติดตามข่าวสาร และศึกษาข้อมูลแวดล้อมอย่างละเอียดรอบคอบ โดยข้อมูลสำคัญเบื้องต้นที่ควรติดตามให้รู้และเข้าใจเพื่อการลงทุนอสังหาฯ ที่ดีมีดังต่อไปนี้

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา

เป็นข้อมูลตัวเลขที่บอกให้เราทราบถึงความเคลื่อนไหวของราคาที่ดินเปล่า ว่าที่ไหนมีราคาเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มสูงขึ้นกว่าไตรมาสก่อนเท่าไร กว่าปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเท่าไร หรือที่ดินทำเลบริเวณไหน ราคาไม่ขยับ โดยข้อมูลดัชนีราคาที่ดินนี้จะทำให้เราทราบถึงแนวโน้มการเติบโตของทำเล ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ทำเลไหนดี มีอนาคต และเหมาะที่จะลงทุนคุ้มค่ามากที่สุด

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรและห้องชุด

เป็นข้อมูลตัวเลขที่บอกให้เราทราบถึงการเคลื่อนไหวของราคาบ้านและคอนโด ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาฯ เพื่อลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น แต่ทั้งนี้ ก็จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลอื่นๆ ประกอบการพิจารณาร่วมกันด้วย เช่น ดัชนีราคาที่ดิน ราคาประเมินอสังหาฯ เพื่อให้วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำว่า บ้านหรือคอนโดที่เราหมายตาไว้ มีราคาเหมาะสมที่ควรจะเข้าไปครอบครองเพื่อลงทุนหรือไม่

สล็อต

ตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย คือตัวเลขที่แสดงถึงแนวโน้มของ “อุปสงค์” หรือ “ความต้องการที่อยู่อาศัย” ของผู้คน ถือเป็นตัวเลขสำคัญที่บอกเราได้ว่า ผู้คนยังมีความต้องการที่อยู่อาศัย คอนโด มากน้อยแค่ไหน โดยหากตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใหม่มีจำนวนลดน้อยลงมากๆ ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ผู้คนไม่มีกำลังซื้ออสังหาฯ การลงทุนจึงอาจต้องเลื่อนรอเวลาออกไปก่อน

ปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่

เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่สะท้อนถึงแนวโน้มของความต้องการตลาดที่อยู่อาศัย โดยหากสถิติพบตัวเลขการปล่อยสินเชื่อใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกให้ผู้ลงทุนทราบว่า สภาวะตลาดตอนนี้ ผู้คนมีกำลังในการซื้อน้อยลง

จำนวนใบอนุญาตจัดสรรที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่

สล็อตออนไลน์

ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย และ ใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย คือข้อมูลที่ทำให้เราทราบถึงแนวโน้มของ “ปริมาณที่อยู่อาศัยใหม่” ที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้เราคาดการณ์แนวโน้มอุปทาน หรือความต้องการขายได้ว่า มีมากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลดังกล่าว เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแนวโน้มความต้องการซื้อแล้ว จะพอทำให้มองเห็นว่า ณ ช่วงเวลานั้นๆ เหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพิจารณาข้อมูลแล้ว “ความต้องการซื้อ” ลดลงเรื่อยๆ แต่จำนวนโครงการที่อยู่อาศัยใหม่มีแนวโน้มทยอยออกมามากกว่า ก็อาจสะท้อนถึงภาวะ Over Supply ที่มีอสังหาฯ ล้นตลาด มากกว่าความต้องการ ซึ่งอาจไม่ใช่จังหวะที่เหมาะกับการลงทุน

jumboslot

ปริมาณโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่

เป็นข้อมูลที่ทำให้ทราบปริมาณโครงการพร้อมขายที่อยู่อาศัย ทั้งบ้าน และคอนโด ในตลาดอสังหาฯ ณ ปัจจุบัน ซึ่งเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับปริมาณความต้องการซื้อแล้ว จะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ตลาดว่าเกิดภาวะ “ล้นตลาด” หรือไม่ หรือมีโอกาสมากน้อย ยากง่ายเพียงใด สำหรับการลงทุน ซึ่งจะช่วยทำให้ตัดสินใจได้บนความเสี่ยงน้อยลง

นอกจากข้อมูลที่กล่าวมา การจะตัดสินเลือกลงทุนในอสังหาฯ นั้น ยังต้องอาศัยการติดตามข่าวสาร สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดไปจนถึง ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินและภาษีที่ดีด้วย เพื่อให้การลงทุนราบรื่นและไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง โดยสำหรับใครที่กำลังตั้งใจอยากหันมาลงทุนอสังหาฯ หรือเป็นผู้ลงทุนเดิมอยู่แล้ว

slot

แต่ต้องการข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์อสังหาฯ ที่จำเป็น ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆ แบบทันเหตุการณ์ ได้ที่ www.reic.or.th ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ได้ฟรี เพื่อรับข้อมูล บทวิเคราะห์ ก่อนใคร ที่ www.reic.or.th/Member/Login หรือสำหรับใครที่อยากลงทุนในบ้านหรือคอนโดมือสอง ก็สามารถหาข้อมูล รวมถึงค้นหาทรัพย์ราคาดีๆ ทำเลดีๆ เพื่อให้การลงทุนมีโอกาสเสี่ยงน้อยที่สุด และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด

3ความเสี่ยงที่ต้องใส่ใจในการลงทุนซื้อคอนโดปล่อยเช่า

การลงทุนซื้อคอนโดปล่อยเช่า ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบของการลงทุนอสังหาฯ ที่ได้รับความนิยมสูง เพราะทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนตัวเอง แต่ใช้การขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารแทนได้ ซึ่งการปล่อยเช่า ก็เสมือนเป็นการทำให้เรามีคนช่วยผ่อนคอนโดให้ฟรีๆ ยิ่งหากเก็บค่าเช่าสูงกว่าค่าผ่อนได้ด้วยแล้ว

jumbo jili

ก็ยิ่งถือว่าได้กำไร 2 ต่อ แต่อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าที่ดูเหมือนง่ายนั้น แท้จริงยังมีความเสี่ยงอีกหลายประการที่ต้องใส่ใจไตร่ตรองให้รอบคอบ โดย 3 ความเสี่ยงสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลย ได้แก่

ตรวจก่อนซื้อบ้านมือสอง ไม่ต้องรื้อถอนภายหลัง

ด้วยเพราะทางกรุงเทพมาหานคร ได้รับการร้องเรียนจำนวนมากจากการซื้อบ้านมือสองต่อจากเจ้าของเดิม โดยไม่ทราบว่าบ้านมีการก่อสร้างดัดแปลง ฯลฯ ที่ผิดกฎหมายควบคุมอาคาร อันได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ทำให้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ต้องกลายเป็นผู้รับภาระแก้ไขรื้อถอนตามคำสั่งเจ้าพนักงานภายหลัง จึงจัดให้มีโครงการ “ตรวจก่อนซื้อ ไม่ต้องรื้อภายหลัง” ขึ้นมา เพื่อช่วยเยียวยาให้เจ้าของบ้านมือสองไม่ต้องรับความเดือดร้อน โดยเป็นการขอหนังสือรับรองความถูกต้องของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งสามารถทำได้ตาม รายละเอียด ดังต่อไปนี้

สล็อต

หาผู้เช่าไม่ได้ จะกลายเป็นภาระตัวเอง

จริงอยู่ที่เราไม่ได้ใช้เงินทุนตัวเอง แต่การขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารมานั้น ก็ต้องแลกมาด้วยการที่เราต้อง “เป็นหนี้” หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือ “เราก็ใช้เงินตัวเองอยู่ดี” นั่นแหละ ซึ่งภาพที่ทุกคนวาดฝันเอาไว้ว่าง่ายนั้นเกิดจากเพราะมั่นใจว่าจะมี “ผู้เช่า” มาช่วยจ่ายค่าผ่อนให้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในสถานการณ์จริงคือเราอาจหาผู้เช่าไม่ได้ ซึ่งยิ่งเราหาผู้เช่าได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไร สถานะการเงินก็จะพบกับการติดขัดลำบากมากขึ้นเท่านั้น โดยหากวางแผนการเงินไว้ไม่ดีด้วยแล้ว ก็อาจถึงขั้นทำให้ผ่อนไม่ไหวและเสียทรัพย์ได้ในที่สุด ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะหาผู้เช่าไม่ได้นั้นมีหลายประการ เช่น ทำเลคอนโดที่เราเลือกไม่ตอบโจทย์ ปริมาณห้องเช่าล้นตลาด มีมากกว่าความต้องการเช่า ค่าเช่าของเราสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

สล็อตออนไลน์

ปัญหาความไม่เรียบร้อยของคอนโด

การจะทำให้คอนโดได้รับการเช่าอาศัยอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหานั้น นั่นหมายความว่าห้องเช่าของเราจะต้องไม่มีปัญหา อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกจะต้องพร้อมให้บริการ ซึ่งหากไม่ลงทุนตรงจุดนี้ หรือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่รีบแก้ไข ก็อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้เช่าได้ ในขณะที่การลงมาแก้ไขปัญหาความไม่เรียบร้อยของห้องคอนโด ก็ต้องอาศัยเวลา และมีต้นทุนค่าใช้จ่าย ดังนั้น หากเราเลือกคอนโดที่คุณภาพไม่ดี ก็จะต้องเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่จะตามมาให้ดี

jumboslot

ในขณะเดียวกัน กับการคัดเลือกผู้เช่า ก็มีส่วนไม่น้อย ก็การเกิดความเสียหายที่นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายภายหลัง ที่ถึงแม้เราอาจเก็บจากผู้เช่าได้ แต่ก็ต้องเสียเวลา อาจทำให้การปล่อยเช่าหยุดชะงัก หรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากความเสียหายที่เราตรวจไม่ทราบอยู่ดี

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลง

สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ผู้คนตกงาน สภาพคล่องฝืดเคือง ก็ส่งผลต่อการเช่าคอนโดได้ง่ายๆ เพราะเราต้องไม่ลืมว่าคอนโดที่ซื้อและปล่อยเช่า จะมีราคาค่าเช่าที่สูงกว่าห้องเช่าทั่วไป ในขณะเดียวกัน ในกรณีของการซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ ผ่อนดาวน์ไปก่อน เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด และทำกำไรให้ได้มากที่สุดเมื่อสร้างเสร็จ การสร้างเสร็จไม่ทันกำหนดจะส่งผลต่อการเงินของเราได้ หรือการเลือกซื้อคอนโดในทำเลที่รถไฟฟ้ายังสร้างไม่เสร็จ แล้วคาดหวังว่าจะกลายเป็นคอนโดที่ทำเลดี ปล่อยเช่าได้ง่ายเมื่อรถไฟฟ้าสร้างเสร็จ แต่กำหนดการสร้างเสร็จของรถไฟฟ้านั้น ก็เป็นสิ่งที่คาดการณ์แน่นอนไม่ได้เลย ดังนั้น ในการจะตัดสินใจซื้อคอนโดปล่อยเช่า จึงจำเป็นต้องคำนึงถือ “ความไม่แน่นอน” ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยว่า เราจะสามารถรับมือไหวหรือไม่? โดยหากประเมินแล้วว่าหนักเกินไป การชะลอการตัดสินใจไว้ก่อน ให้เราพร้อมมากกว่านี้ก่อน ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

slot

การลงทุนซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า ยังต้องอาศัยการประเมินสถานะการเงินของตัวเองที่รอบคอบอย่างมาก เพื่อหากในช่วงระยะเวลาที่หาผู้เช่าไม่ได้ จะได้รับมือไหว นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการเลือกคอนโด ที่อาจเป็นได้ทั้งคอนโดมือหนึ่งและมือสอง ต้องใส่ใจในการเลือกทำเล วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และการลงพื้นที่สำรวจตลาดดูว่าบริเวณทำเลที่เราเลือกนั้น มีผู้คนอยู่หนาแน่นเพียงพอหรือไม่ มีห้องเช่า คอนโดให้เช่าที่เป็นคู่แข่งมากน้อยแค่ไหน ระดับราคาเป็นอย่างไร เพื่อหาความเหมาะสมและทำให้เราแข่งขันกับผู้ลงทุนรายอื่นๆ ได้ด้วย ดังนั้นแล้ว ในความเป็นจริงของการลงทุนซื้อคอนโดปล่อยเช่าจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ใครคิด และต้องอาศัยความตั้งใจ ทุ่มเท ศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากที่สุดอย่างที่ตั้งใจเอาไว้

อยากขายบ้านมือสองให้รุ่ง ต้องรู้อะไรบ้าง

การซื้อบ้านเก่ามาปรับปรุงใหม่เป็น “บ้านมือสอง” ขายต่อนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ทั้งนี้ แม้จะเป็นโอกาสดีในการสร้างรายได้ที่ดีและมั่นคงอีกทางหนึ่ง แต่กระบวนการขายบ้านมือสองนั้น ก็มีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจ เพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย โดยสิ่งที่ต้องรู้และทำความเข้าใจให้ดีก่อนจะลงทุนขายบ้านมือสองนั้น มีดังต่อไปนี้

jumbo jili

รู้ปริมาณบ้านมือสองที่มีขายอยู่ในตลาด

ไม่ใช่เราเพียงแค่คนเดียวที่มองเห็นโอกาสในการขายบ้านมือสอง นั่นเองจึงทำให้การสำรวจว่าในพื้นที่ที่ต้องการขายบ้านมือสองนั้นมีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหน และราคาขายที่ประกาศขายอยู่นั้นเป็นอย่างไร จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้วางแผนตั้งราคาให้มีโอกาสขายได้มากที่สุด ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ที่เก็บข้อมูลจากประกาศขายบ้านมือสองผ่านเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง ในไตรมาส 4 ปี 2563 พบว่า บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดจะมีจำนวนหน่วยประกาศขายมากที่สุด รองลงมาคือ อาคารชุด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์

สล็อต

โดยกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีจำนวนหน่วยประกาศขายมากที่สุด รองลงมาคือ นนทบุรี ชลบุรี และสมุทรปราการ ตามลำดับ ซึ่งบ้านในระดับราคา 3-5 ล้านบาทนั้น เป็นช่วงราคาที่มีการประกาศขายมากที่สุด การที่เรารู้ข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้วางแผนในการเลือกทำเล เลือกประเภทบ้านมือสอง และตั้งราคาขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสขายได้สำเร็จง่ายมากขึ้น

รู้ปริมาณความต้องการบ้านมือสอง

รู้คู่แข่งไปแล้วว่าขายบ้านมือสองแบบไหน ขายอยู่ที่ไหนและราคาประมาณเท่าไรบ้าง อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องรู้เช่นกันก็คือ รู้ว่ามีคนต้องการบ้านมือสองมากแค่ไหน เพราะยิ่งเรารู้ความต้องการของลูกค้ามากเท่าไร โอกาสที่จะตอบสนองได้ตรงใจจนทำให้ขายได้ง่ายก็มีมากขึ้นเท่านั้น โดยข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยบ้านมือสอง

สล็อตออนไลน์

ไตรมาส 4 ปี 63 จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พบว่า บ้านมือสองระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยโอนมากที่สุด รองลงมาคือ 2-3 ล้าน และระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปตามลำดับ ซึ่งหากพิจารณาจากปริมาณการโอนแล้ว ก็สามารถประเมินได้ว่า ถ้าเราต้องการจะลงทุนบ้านมือสองให้ปล่อยของออกได้เร็วที่สุดนั้น ระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้าน เป็นช่วงราคาที่มีความต้องการมากที่สุด และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายมากที่สุด

รู้วิธีการดำเนินซื้อขายให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีเงินสดมากพอ การจะลงทุนขายบ้านมือสอง ก็จะต้องขอสินเชื่อกับธนาคารเป็นหลัก ซึ่งก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยนอกจากเรื่องสถานะทางการเงินของเราแล้ว การตรวจสอบบ้านที่จะซื้อก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยต้องตรวจสอบไม่ให้บ้านมีการติดจำนอง

jumboslot

และดูเรื่องชื่อผู้ขายกับเจ้าของโฉนดด้วยว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ เพราะหากชื่อไม่ตรงกัน อาจเป็นการหลอกขายทรัพย์สินของผู้อื่นได้ และเมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารแล้ว ในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ก็จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดและราคาที่ระบุไว้ให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและมีปัญหาตามมาภายหลัง

รู้วิธีการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้พร้อมขาย

ถือเป็นอีกขั้นตอนสำคัญของการลงทุนซื้อบ้านมือสองมาขายต่อ เพราะเราจำเป็นต้องมองหาบ้านเก่ามาปรับตกแต่งเพื่อให้ดูใหม่ และขายให้ได้ในราคาที่ถูกกว่าบ้านมือหนึ่ง แต่ก็มีกำไรจากการลงทุน ดังนั้น การซ่อมแซมปรับปรุงจึงเป็นขั้นตอนสำคัญมาก ที่แม้เราจะซ่อมไม่เป็น แต่ก็ต้องรู้ว่าจะหาช่างมาซ่อมแซมได้อย่างไร ต้องรู้ราคาต้นทุน ต้องใส่ใจรายละเอียดในการเปรียบเทียบราคาวัสดุตกแต่งให้ดี เพราะยิ่งคุมต้นทุนได้ดีเท่าไร ก็จะยิ่งมีโอกาสทำกำไรจากการขายบ้านมือสองได้มากเท่านั้น ทั้งนี้ บ้านมือสองจะไม่มีทางขายได้ง่ายเลย หากไม่ได้รับการตกแต่งซ่อมแซมให้ดูดีน่าอยู่เหมือนใหม่แบบบ้านมือหนึ่ง

slot

รู้วิธีการลงประกาศขายและทำการตลาด

ปัจจุบันโลกออนไลน์ถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่เพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น ดังนั้น การพึ่งพาเพียงแค่การติดป้ายประกาศแบบ Offline บริเวณหมู่บ้าน จึงไม่ใช่ทางออกที่ดีนัก เพราะเราสามารถที่จะลงประกาศขายผ่านออนไลน์ได้ในเว็บประกาศต่างๆ ซึ่งยิ่งเราลงประกาศมากเท่าไร ก็จะมีโอกาสทำให้ลูกค้าเข้าถึง และเห็นประกาศของเรามากเท่านั้น รวมไปถึงเราต้องตกแต่งรูปภาพที่ใช้ในการประกาศขายให้สวยงามด้วย ต้องนึกถึง “ใจลูกค้า” นึกถึงความต้องการของคนที่ต้องการซื้อบ้านให้มากๆ ว่าเขาต้องการอะไร แล้วลงประกาศเขียนคำอธิบาย ลงรูปภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนอยากซื้อบ้านให้ได้มากที่สุด ก็จะช่วยให้เรามีโอกาสขายได้ง่ายมากขึ้น

บ้านคือความฝันที่ทุกคนปรารถนา ซึ่งไม่ได้จำเป็นเสมอไปเลยว่าจะต้องเป็นบ้านมือหนึ่งเท่านั้น เพราะบ้านมือสองที่สภาพสมบูรณ์ สวยงามพร้อมอยู่อาศัย มีราคาสมเหตุสมผล อยู่ในทำเลที่ดี ก็สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้ดีไม่แพ้กัน ดังนั้น การลงทุนขายบ้านมือสอง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้ที่มั่นคง ที่หากศึกษารายละเอียด และใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน หาข้อมูลความต้องการของตลาดอย่างดีแล้ว ก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

อยากหาซื้อบ้านไว้ปล่อยเช่า ทำไมควรใช้เว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง

การซื้อบ้านมาปล่อยเช่านั้น ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการลงทุนที่สร้างรายได้ ได้ 2 ทาง คือนอกจากรายได้ทางตรงจากค่าเช่าแล้ว เมื่อระยะเวลาผ่านไป ที่ดินมีราคาสูงขึ้น บ้านมือสองหลังนั้นก็จะมีราคาสูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ยิ่งหากตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ ก็ยิ่งมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นอีกจากการขายต่อในอนาคต

jumbo jili

ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของการลงทุนปล่อยเช่าบ้านนั้น คือ การหาซื้อบ้านมือสองที่มีคุณภาพราคาดีให้ได้เสียก่อน ซึ่งเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง ถือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ในการหาซื้อบ้านได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อดีที่โดดเด่น ดังต่อไปนี้

เป็นศูนย์รวมบ้านมือสองถูกกฎหมายที่น่าเชื่อถือ

ความเสี่ยงอย่างหนึ่งของการซื้อบ้านมือสอง คือ บ้านที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น คนขายบ้านไม่ใช่เจ้าของบ้าน หรือ บ้านหลังนั้นยังมีภาระผ่อนอยู่ เป็นต้น ซึ่งหากไม่ตรวจสอบให้ดี หรือรีบร้อนตัดสินใจ ก็จะกลายเป็นปัญหาได้ ด้วยเหตุนี้เอง การซื้อบ้านผ่านเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง จึงปลอดภัยมากกว่า เพราะบ้านมือสองที่ประกาศขายอยู่บนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั้งหมดทุกหลัง เช่น เป็นทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ เป็นต้น จึงไม่ต้องกังวลเลยว่า เมื่อซื้อไปแล้วจะเกิดปัญหาภายหลัง

สล็อต

มีระบบค้นหาบ้านที่ละเอียดใช้งานง่ายทำให้ได้บ้านตามต้องการ

แน่นอนว่าถ้าจะซื้อบ้านมือสองสักหลัง เพื่อนำมาปล่อยเช่าหรือขายต่อในอนาคตให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุด การเลือกลักษณะบ้านและทำเลที่ตั้งก็ต้องทำอย่างพิถีพิถัน ซึ่งเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสองนั้น สามารถทำให้เราระบุเงื่อนไขในการค้นหาบ้านที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ขนาดที่ดินเท่าไร เนื้อที่ใช้สอยเท่าไร ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพื้นที่ไหน หรือจะค้นหาจากราคาต่ำสุดสูงสุดเท่าไร ก็สามารถทำได้ จึงทำให้ประหยัดเวลาในการเลือกหาบ้านไปได้มาก และทำให้เราซื้อบ้านได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

สล็อตออนไลน์

มีระบบบันทึกบ้านที่ถูกใจและเปรียบเทียบราคาให้

กว่าจะตัดสินใจซื้อบ้านได้สักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบ้านคือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง แม้จะเป็นบ้านมือสองเองก็เช่นกัน เพราะในการเลือกตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง ก็ต้องคำนึงถึงโอกาสในการปล่อยเช่าได้ง่าย ขายต่อได้ง่ายด้วย ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาในการเลือกนานเสมอ ด้วยเหตุนี้เองเพื่อให้การเลือกซื้อบ้านของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น และตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง จึงมีระบบบันทึกการค้นหา เก็บรายการโปรดไว้ให้ เพื่อให้ติดตามบ้านที่สนใจได้ง่ายขึ้น เวลากลับมาดูอีกครั้งภายหลัง อีกทั้งยังมีระบบการเปรียบเทียบให้ด้วยอีกว่า

jumboslot

ระหว่างบ้านที่เราสนใจอยู่ 2-5 หลังนั้น หลังไหนดีกว่ากัน ดีกว่ากันในแง่ไหนบ้าง ซึ่งถือเป็นระบบที่ช่วยให้การเลือกและตัดสินใจซื้อบ้านนั้นทำได้ง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจุบันความต้องการบ้านเช่ายังมีเป็นจำนวนมาก เพราะผู้คนจำนวนไม่น้อยยังไม่พร้อมจะซื้อบ้านเป็นของตนเอง ดังนั้น จึงทำให้การซื้อบ้านมือสองเพื่อปล่อยเช่า เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีโอกาสทำกำไรได้มากยิ่งขึ้นจากการขายต่อในอนาคต โดยสำหรับใครที่กำลังวางแผนต้องการซื้อบ้านมือสอง

slot

ไม่ว่าจะเพื่ออยู่เองหรือเพื่อปล่อยเช่าลงทุนระยะยาว เว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง คือหนึ่งในแหล่งช็อปปิ้งบ้านคุณภาพ ถูกกฎหมาย ราคาน่าจับจอง ที่มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์ และสามารถทำให้เราได้บ้านที่ถูกใจได้อย่างที่ใจต้องการ

ทาวน์โฮมแบบไหน ซื้อไว้อยู่ก็ดีขายต่อวันหน้าก็รุ่ง

ปัจจุบันมีโครงการทาวน์โฮมเปิดใหม่จำนวนมาก ที่ทำให้คนอยากมีบ้านได้เลือกเลือกซื้อเป็นที่อยู่อาศัยสร้างครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครรู้ว่าบ้านที่ซื้อในวันนี้จะเป็นหลังสุดท้ายหรือไม่ เพราะอาจมีเหตุให้ต้องโยกย้ายได้ เช่น เปลี่ยนที่ทำงาน หรือต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม

jumbo jili

ดังนั้น ก่อนการเลือกซื้อทาวน์โฮม ก็ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน มองเผื่ออนาคตในการขายต่อด้วย ซึ่งทาวน์โฮมที่ซื้ออยู่วันนี้ก็ดี ขายต่อวันหน้าก็รุ่งนั้น ควรมีลักษณะเด่นๆ ดังต่อไปนี้

ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ

ทาวน์โฮมที่อยู่ลึก ห่างไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ติดถนนใหญ่ ไม่ใกล้โรงพยาบาล แหล่งชุมชน แม้จะสวยงามหรือตอบโจทย์เรื่องฟังก์ชั่นการอยู่อาศัยในบ้านเพียงใด แต่ก็อาจไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้การขายต่อเป็นเรื่องยาก ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม ทำเลที่เลือกจึงต้องเป็นทำเลศักยภาพ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตอย่างครบถ้วน

รูปแบบทาวน์โฮมต้องตอบโจทย์การอยู่อาศัย

สล็อต

ทาวน์โฮมตำแหน่งหัวมุม คือตำแหน่งที่ขายดีที่สุด ถูกจองก่อนตำแหน่งอื่นๆ เสมอ เพราะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า ไม่ถูกขนาบด้วยบ้านหลังอื่น และมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า อีกทั้งทาวน์โฮมที่มีหน้าบ้านกว้างขวาง เพียงพอต่อการจอดรถ ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน นอกจากนี้แล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องขนาดห้อง แปลนบ้าน ทิศทางลม ทิศทางแดดด้วย โดยถ้าเลือกอย่างถูกต้อง นอกจากจะอยู่อาศัยได้สบายแล้ว เวลาขายต่อก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน

เป็นทาว์โฮมโครงการคุณภาพน่าเชื่อถือ

ทาวน์โฮมโครงการเล็กๆ ที่แม้จะมีรูปแบบบ้านสวยงาม แต่ถ้าการจัดระเบียบภายในโครงการไม่ตอบโจทย์ ไม่มีระเบียบ ไม่มีการบริหารจัดการภายในที่ดี ชีวิตการอยู่อาศัยก็จะไม่มีคุณภาพ และเมื่อเวลาผ่านไป หากไม่มีผู้ดูแลไม่มีนิติบุคคลหมู่บ้านที่มีความรับผิดชอบ

สล็อตออนไลน์

โครงการทาวน์โฮมนั้นก็กลายเป็นหมู่บ้านไร้ระเบียบ ที่บรรยากาศการอยู่อาศัยไม่น่าอยู่ ทำให้เวลาขายต่อจะดึงดูดผู้ซื้อได้ยาก ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อทาวน์โฮม จึงต้องเลือกซื้อจากโครงการที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ มีการบริหารจัดการส่วนกลางที่ดี เป็นระเบียบ

การเลือกซื้อทาวน์โฮมที่พิจารณาเพื่ออนาคต ไม่เพียงแต่จะทำให้สามารถขายต่อได้ง่ายเท่านั้น แต่ยังเปิดให้ปล่อยเช่า กลายเป็นบ้านเช่ามือสองที่สร้าง Passive Income ให้กับเราได้ด้วย ซึ่งทำให้เราเห็นว่า การลงทุนซื้อบ้าน 1 หลังนั้น หากคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว

jumboslot

จะไม่ใช่เพียงแค่การซื้อเพื่ออยู่อย่างเดียว แต่เป็นการซื้อเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนให้เราในวันหน้าได้ด้วย ดังนั้น แม้จุดเริ่มต้นคือการซื้อเพื่ออยู่อาศัย แต่เราก็ควรพิจารณาเผื่อถึงปัจจัยในด้านการขายต่อ และปล่อยเช่าในอนาคตไว้ด้วย เพื่อให้สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนที่มีโอกาสเกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

slot

การซื้อบ้านมาปล่อยเช่านั้น ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการลงทุนที่สร้างรายได้ ได้ 2 ทาง คือนอกจากรายได้ทางตรงจากค่าเช่าแล้ว เมื่อระยะเวลาผ่านไป ที่ดินมีราคาสูงขึ้น บ้านมือสองหลังนั้นก็จะมีราคาสูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ยิ่งหากตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ ก็ยิ่งมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นอีกจากการขายต่อในอนาคต

ลงทุนคอนโดให้เช่าควรเริ่มต้นอย่างไรดี

เมื่อเอ่ยถึงการสร้าง Passive Income แล้ว การลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่า ถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะได้ประโยชน์ถึง 3 ทางคือ ได้เป็นเจ้าของคอนโด ได้ค่าเช่าเป็นรายได้ และมีโอกาสขายต่อทำกำไรได้เงินก้อนใหญ่ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ก็ใช่ว่าใครๆ ก็จะทำได้สำเร็จง่ายๆ เพราะมีสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้มากมาย และเพื่อให้มีโอกาสสำเร็จมากขึ้น ควรเริ่มต้นตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

jumbo jili

เลือกทำเลที่มีศักยภาพ

คอนโดจะปล่อยเช่าได้ง่ายนั้น ต้องอยู่ในพื้นที่ทำเลที่อุดมสมบูรณ์ ใกล้แหล่งชุมชนเมือง ใกล้แหล่งงาน ห้างสรรพสินค้า ใกล้รถไฟฟ้า ใกล้โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด ฯลฯ ซึ่งหากเราเลือกทำเลคอนโดผิดพลาด โอกาสที่จะปล่อยเช่าได้ก็จะน้อยลง และแทนที่จะได้ค่าเช่าเป็น Passive Income ก็อาจต้องเสียค่าผ่อนจนกลายเป็นภาระแทน

เลือกขนาดห้องที่เหมาะสม

ขนาดห้องที่เล็กเกินไป อาจไม่จูงใจให้ผู้เช่าตัดสินใจเลือกง่ายนัก ส่วนถ้าเลือกขนาดห้องที่ใหญ่เกินไป ก็จะทำให้ค่าเช่ามีราคาแพง และไม่เหมาะกับผู้เช่าที่ต้องการอาศัยอยู่เพียงแค่ 1-2 คน ดังนั้น ควรเลือกขนาดห้องที่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่แล้วถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยทำงาน ขนาดห้องประมาณ 30-45 ตารางเมตร มีการกั้นห้องเป็นสัดส่วน ถือว่ากำลังตอบโจทย์ เพราะสามารถอยู่ได้ 1-3 คน

สล็อต

คำนวณผลตอบแทนให้รอบคอบ

ใช่เพียงแค่รู้ว่าจะได้ Passive Income แล้วจะตัดสินใจได้เลย แต่การลงทุนคอนโดปล่อยเช่านั้น ควรคำนวณตัวเลขผลตอบแทนต่อปีให้เห็นชัดเจนด้วย เพราะเป็นการลงทุนที่ใช้เงินก้อนใหญ่ ต้องกู้ขอสินเชื่อ ทำให้เรามีภาระที่ต้องจ่าย โดยวิธีการคำนวณผลตอบแทนง่ายๆ คือ นำค่าเช่าทั้งปีที่เราจะได้ หารด้วยราคาคอนโด แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หากผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 6-8% ถือว่าคุ้มค่า เพราะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 3 ปีแรก ที่มักอยู่ประมาณ 2-3% ยกตัวอย่างเช่น ซื้อคอนโดมาราคา 1.5 ล้านบาท ปล่อยเช่าในราคา 7,500 บาทต่อเดือน 1 ปีจะได้ค่าเช่า 90,000 บาท นำมาคำนวณผลตอบแทนจะได้ 90,000 หาร 1.5 ล้าน แล้วคูณ 100 ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ จะได้เท่ากับ 6% พอดี

เตรียมความพร้อมทางการเงิน

สล็อตออนไลน์

เพราะน้อยคนที่จะซื้อคอนโดด้วยเงินสด ดังนั้น หากคิดจะซื้อคอนโดปล่อยเช่า ก็ต้องเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อให้ผ่าน ซึ่งนอกจากจะต้องเตรียมเอกสารแสดงรายได้แล้ว ก็ยังต้องพยายามเลือกหาดอกเบี้ยเปรียบเทียบจากหลายๆ ธนาคารด้วย เพื่อให้ได้ธนาคารที่ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกที่สุด

สำรวจตลาดในพื้นที่ที่จะปล่อยเช่า

jumboslot

ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ข้ออื่น เพราะเราต้องสำรวจราคาค่าเช่าคอนโดของคู่แข่ง สำรวจสภาพห้อง ความพร้อมของห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของห้องคู่แข่ง เพื่อหันกลับมาดูว่าคอนโดที่เราเลือกซื้อเพื่อปล่อยเช่านั้น จะสู้ได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไรให้คนเช่าตัดสินใจเลือกเรา ต้องตั้งราคาอย่างไร ให้ดึงดูดผู้เช่า ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เราได้กำไร ได้ผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

slot

การซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า ต้องแลกมาด้วยการแบกภาระความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งหากไม่สามารถหาผู้เช่าได้ หรือไม่มีผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง จากรายได้ที่ฝัน ก็จะกลายเป็นภาระหนี้สินที่ต้องชำระแทน ดังนั้น จึงต้องวางแผนและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงโอกาสในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ ยิ่งในพื้นที่ทำเลที่มีคู่แข่งเป็นจำนวนมากด้วยแล้ว จึงยิ่งต้องใส่ใจ ศึกษาหาข้อมูลและสำรวจตลาด วางแผนรองรับความเสี่ยงให้ดี เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น