Daily Archives: September 23, 2021

DCA กับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยคิดเช่นนี้ เพราะนอกจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้เป็นกอบเป็นกำ
จากราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ยังสามารถปล่อย ให้เช่า เพื่อสร้างรายได้ประจำจากค่าเช่าได้เรื่อยๆ อีกด้วย

jumbo jili

แต่ถึงแม้จะคนส่วนใหญ่จะอยากลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากแค่ไหน ก็อาจทำไม่ได้ดังใจ เพราะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ แถมยังมีเรื่องให้บริหารจัดการอีกมาก ทั้งในแง่การหาผู้เช่า การเก็บค่าเช่า ภาษี การดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ทั้งยังมีเรื่องสภาพคล่อง ในการซื้อขายอีก หลายคนก็เลยพับโครงการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือ ปล่อยเช่าไป แล้วหันมาสนใจการลงทุนใน
“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” กันมากขึ้น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบอาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงงาน คลังสินค้า สนามบิน ห้างสรรพสินค้า โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้ ทั้งในรูปของ ค่าเช่า ค่าบริการ หรือกำไรจากการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุน จากนั้นจึงนำรายได้ดังกล่าวมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน เสมือนกับการที่ผู้ลงทุนไปซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องเข้าไปบริหารหรือหาผู้เช่าด้วยตนเอง

สล็อต

เทคนิคการเลือกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ความสม่ำเสมอของรายได้จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน
ควรทำความเข้าใจลักษณะของรายได้และความเสี่ยงของทรัพย์สินนั้นๆ ว่า มีรายได้อย่างไร มีความสม่ำเสมอในการจ่ายผลตอบแทนหรือไม่ ปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบกับกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในโรงแรม รายได้ของธุรกิจโรงแรมจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก หากผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ รายได้ของโรงแรมอาจขึ้นลงตามฤดูกาลท่องเที่ยว และอาจได้รับผลกระทบหากเกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง เป็นต้น

สล็อตออนไลน์

ประเภทของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ควรทำความเข้าใจสัญญาที่กองทุนรวมทำกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ว่าเป็น “สัญญาซื้อขาด (Freehold)” หรือ “สัญญาเช่าทรัพย์สิน (Leasehold)” เพราะหากเป็นการเช่าทรัพย์สิน กองทุนรวมจะทยอยจ่ายเงินต้นคืนมาพร้อมกับเงินปันผล ทำให้เมื่อครบสัญญาเช่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะลดลงจนเหลือศูนย์นั่นเอง

jumboslot

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้น “ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี” ดังนั้น หากเราต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็อาจต้องเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เงินปันผลได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน หรือ กองทุนรวม LTF และ RMF ที่สามารถนำเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีได้แทน

slot

เงื่อนไขพิเศษต่างๆ
ในบางกรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อาจมีการทำสัญญากับผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมว่า จะมีการชำระค่าเช่าคงที่ให้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เช่น 6% ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวม เป็นต้น ซึ่งเราควรพิจารณาถึงความเสี่ยงในช่วงหลังจาก 5 ปีนี้ด้วยว่า กองทุนรวมจะยังคงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราดังกล่าวต่อไปหรือไม่

ปัจจัยสำหรับคัดเลือกกองทุนอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่หลายคนให้ความสนใจลงทุนแต่คงมีผู้ลงทุนหลายท่านคิดว่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นเรื่องของคนรวยที่สามารถมีเงินไปซื้อที่ดิน ซื้อตึก ซื้ออาคาร หรือซื้อธุรกิจโรงแรมทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปมีความรู้สึกว่าการลงทุนใน “อสังหาริมทรัพย์” เป็นเรื่องที่ไกลตัว อีกทั้งผู้ลงทุนหลายท่านยังคิดว่าตนไม่มีเวลาในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ซึ่งในความจริงแล้วทุกวันนี้ผู้ลงทุนที่มีเงินลงทุนเพียงหลักพันหรือหลักหมื่น หากต้องการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถทำได้แล้ว ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมชนิดหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

jumbo jili

ปัจจุบันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมากกว่า 50 กองทุน ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนอย่างละเอียดและต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน ณ ในโอกาสนี้ขอนำเสนอปัจจัยสำหรับคัดเลือกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

ประเภทของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักๆ แล้วกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

Freehold หรือ กองทุนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ คือ กองทุนที่ซื้อและได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ซึ่งรายได้ของกองทุนรวมจะมาจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ โดยนำรายได้จากการให้เช่าพื้นที่มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อเลิกกองทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบ Freehold ยังมีสิทธิ์ในการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปกำไรที่เกิดจากส่วนต่างของราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Capital gain) ด้วยอีกทางหนึ่ง

สล็อต

Leasehold หรือ กองทุนที่ลงทุนในสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ คือ กองทุนที่ซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์(ไม่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์) จึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน จะมีเพียงสิทธิในการนำอสังหาริมทรัพย์นั้นไปหาผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาของสัญญาเช่า เช่น 20 ปี หรือ 30 ปี เป็นต้น ซึ่งถ้าครบกำหนดสัญญาเช่าก็ต้องคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของ ดังนั้น เมื่อหมดอายุสัญญาเช่าแล้ว มูลค่าหน่วยลงทุนจะเป็นศูนย์

Mixed Freehold and Leasehold หรือ กองทุนผสม คือ กองทุนที่ลงทุนทั้งโดยการซื้อกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

สล็อตออนไลน์

เงินปันผล ผลตอบแทนหลักจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือเงินปันผล ซึ่งผู้ลงทุนควรพิจารณานโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ รวมถึงพิจารณาข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังว่ากองทุนนั้นๆมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เพียงพอกับอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการและมีความสม่ำเสมอของการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ โดยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5-8% ซึ่งเป็นระดับอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจเลยทีเดียว

jumboslot

ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปลงทุน ผู้ลงทุนควรทราบว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทใด เช่น โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงงานคลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เนื่องจากแหล่งที่มาของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบแตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ของกองทุนฯ อาทิเช่น โรงแรม จะได้รับผลกระทบจากภาคการท่องเที่ยวมากกว่าโรงงานให้เช่า เป็นต้น

สภาพคล่องของกองทุนรวม นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ลงทุนจะละเลยมิได้ในการลงทุนในสินทรัพย์ใดๆควรพิจารณาเสมอว่าสินทรัพย์ที่ลงทุนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายหรือยากเพียงใด

อัตราการให้เช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ซึ่งอัตราการเช่าพื้นที่จะเป็นสัญญาณที่แสดงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ที่ผู้ลงทุนจะได้รับหากอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับสูงก็มีความน่าจะเป็นว่ากองทุนฯจะมีกระแสเงินสดมาจ่ายให้กับ ผู้ลงทุนในปริมาณสูงด้วยเช่นกัน โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลอัตราการให้เช่าพื้นที่ได้จากรายงานประจำปีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

slot

ราคาปัจจุบันเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) โดยทั่วไปแล้วกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ประกาศเป็นรายวัน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถนำมาเปรียบเทียบกับราคาของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันได้ ซึ่งการเปรียบเทียบจะแสดงให้เห็นถึงความถูก หรือแพง เมื่อเทียบกับมูลค่าของกองทุนฯ (คล้ายกับการหา P/BV ในหุ้นสามัญ) แต่ทั้งนี้ต้องดูปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วยว่า การที่ราคาถูกหรือแพงนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ (อาจจะถูกเพราะไม่มีสภาพคล่อง และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่สร้างรายได้จูงใจ หรืออาจจะแพงเพราะจ่ายปันผลในอัตราที่สูง และกองทุนฯมีความสามารถในการเพิ่มรายได้ในอนาตค)

การลงทุนมีความเสี่ยงแต่ผู้ลงทุนสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ด้วยการศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มเติมได้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ดูแลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

ลักษณะเฉพาะตัวของ “อสังหาริมทรัพย์”

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นบทความคอลัมน์ใหม่ของ Think of Living ที่เราจะเริ่มต้น “คุยกัน” ในวันนี้เป็นวันแรก ต้องออกตัวไว้นิดนึงว่าทีมงาน Think of Living ไม่ใช่กูรู ปรมาจารย์ หรือเซียนเหยียบเมฆมาจากไหน ไม่บังอาจที่จะสอนจระเข้หรือปลาวาฬให้ว่ายน้ำ แต่พวกเราก็มีประสบการณ์พอสมควรกับวงการอสังหาริมทรัพย์ พอที่จะมาแบ่งปันแง่มุมต่างๆให้กับทุกท่าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้กันครับ

jumbo jili

ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ทองคำ น้ำมัน Future Option ฯลฯ ซึ่งหากคิดในแง่มุมหนึ่งแล้วการซื้ออสังหาริิมทรัพย์ก็เป็นการลงทุนอีกประการหนึ่งเช่นกัน ถ้าใครจะหวังรวยทางลัด แทงหวยจองคอนโดปุ๊บ อีกสามเดือนมาปล่อยฟันกำไรเหนาะๆ ผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิด คุณคิดได้คนอื่นก็คิดได้จริงไหม?

อสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ประหลาดและแตกต่างจากการลงทุนประเภทอื่น ด้วยลักษณะเฉพาะตัว 3 ประการ

มูลค่าเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนได้
ทุกสินทรัพย์มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
ตอนแรกผมกะว่าจะใช้ภาษาทางการเงิน เช่น Capital Gain อะไรทำนองนี้ แต่ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าคนทั่วไปคงจะอ่านไม่รู้เรื่องและหนีไปเลยแน่ๆ ผมก็เลยกะว่าจะใช้ภาษาชาวบ้านให้หมดเลยแล้วกันนะครับ ก็หวังว่าเมื่อนักการเงินอ่านคงจะเข้าใจและปรับไปเป็นศัพท์ที่ตัวเองคุ้นเคยได้นะครับ
ราคาขึ้น

สล็อต

ยกตัวอย่างง่ายๆด้วยภาษาชาวบ้านก็คือ

ที่ดินราคาขึ้น (ลงก็ได้นะ)
เก็บค่าเช่าได้
โฉนดมีแปลงเดียวในโลก
อย่างนี้น่าจะเข้าใจมากกว่าจริงไหม?

โอโฮ … ถ้าได้แบบนี้ 1 / 2 / 3 มีเงินก็เอาไปลงอสังหาริมทรัพย์ให้หมดเลยก็ดีสิ ไม่เห็นมันจะมีความเสี่ยงตรงไหน

สล็อตออนไลน์

ไม่ต้องกลัวครับ ความเสี่ยงมีแน่นอน อย่างน้อยๆอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ได้ซื้อมาขายไปกันง่ายๆ ไม่ใช่สิ่งที่ใกล้เคียงเงินสด การซื้อการขายแต่ละครั้งใช้เวลานาน แถมยังไม่มีราคากลางที่แท้จริง ยิ่งแปลงที่ดินลึกลับซับซ้อน ต้องใช้วิทยายุทธพลิกผังเมืองสามตลบ เปิดกฎหมายอาคารอีกหลายฉบับ กว่าจะตีราคาได้ว่าแปลงนี้ควรจะซื้อขายกันเท่าไรก็ล่อเข้าไป 3 เดือนกว่า ใช่ว่าร้อนเงินอยากใช้เงินพรุ่งนี้ รอเช้าตลาดเปิดแล้วขายรอรับเงินสดแบบหุ้น อสังหาริมทรัพย์ทำแบบนั้นไม่ได้ครับ ซึ่งลักษณะเฉพาะตัวนี้ภาษาทางการเงินที่เรียกว่า เป็นสินทรัพย์ที่มี Liquidity ต่ำ

ในขณะที่ข้อดีก็มีหลายครับ ที่ดินแปลงดีๆราคาขึ้นเอาพรวดๆ แถมไม่ต้องขายก็เอามาหาเงินจากค่าเช่าได้อีก แล้วไม่ต้องกลัวด้วยว่าคนอื่นจะมีเหมือนเรา เพราะที่ดินแปลงหนึ่งๆนั้นมีโฉนดใบเดียวในโลก … อสังหาลอยฟ้าก็เช่นกัน ยูนิตหัวมุมชั้น 10 ในอาคาร A ของคอนโด B ก็มียูนิตเดียวในโลก

jumboslot

เอาคำถามไปอีกสักข้อก่อนจบ เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างของการลงทุน ก็จะยกตัวอย่างด้วยสินทรัพย์ประเภท “ทอง” ที่เห็นว่าช่วงนี้ฮิตกันจริงจัง พอเรามีเงินเก็บสักก้อนอาป๊าอาม๊าก็จะขยันกันออกไอเดียให้ไปซื้อทองเก็บไว้ แล้วก็เริ่มเล่าความหลังว่าสมัยป๊านะ ทองบาทละ 400 เดี๋ยวนี้บาทละ 25,000 เอาตังไปซื้อทองแท่งมาเก็บไว้ดีกว่า ยังไงก็กำไร

ทอง

มา … เดี๋ยวผมจะช่วยชี้ประเด็นให้ดูว่า การลงทุนในที่ดินต่างจากลงทุนในทองอย่างไร มีข้อดีและข้อเสียเหนือและด้อยกว่ากันตรงไหน? เอาจุดเด่นๆ เป้งๆ ไป 5 ข้อแล้วกัน

slot

ทั้งที่ดินและทองต่างก็ราคาเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเวลาผ่านไป ทองจาก 400 ขึ้นไปเป็น 25,000 แต่ที่ดินแถวทองหล่อจากตารางวาละ 30,000 ก็ขึ้นไปตารางวาละ 700,000 ได้เหมือนกันนะ
ที่ดินสามารถหาเงินจากการปล่อยเช่าได้ แต่ทองไม่มีรายได้ในตัว เพราะที่ดินสามารถเอาไปทำกินได้ ซึ่งค่าเช่าก็มักจะได้ผลตอบแทนประมาณ 5-10% ของราคาที่ดินต่อปี
ที่ดินแปลงนั้นมีแปลงเดียว แต่ทองเป็นสินค้าที่เหมือนกันทั้งโลก (ทองแท่งนะ ไม่ใช่ทองรูปพรรณ)
ทองเปลี่ยนมือง่าย ซื้อง่ายขายคล่อง 3 ปีเปลี่ยน 10 มือเป็นเรื่องธรรมดา ที่ดินเปลี่ยนมือยากกว่าทองเยอะ 10 ปี เปลี่ยน 3 มือ ก็เรียกว่าเยอะมากแล้ว
ทองมีราคากลาง มีสถาบันกำหนดราคาแน่นอน เช่นบาทละ 26,000 ส่วนที่ดินต้องให้แบงก์ไปประเมินราคา ส่งไป 3 แบงก์ ประเมินออกมาไม่เท่ากันซักราย แถมบางครั้งประเมินเฉลี่ย ตารางวาละ 40,000 แต่ซื้อขายกันตารางวาละ 120,000

อยากลงทุนอสังหาฯควรรู้อะไร

เราสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ 2 วิธี

 1. สำหรับคนทั่วไป ก็สามารถลงทุนทางตรงผ่านการซื้อบ้านหรือคอนโด แล้วปล่อยเช่าหรือขายเก็งกำไร สำหรับภาคธุรกิจหรือคนที่มีเงินลงทุนมาก ก็สามารถสร้างคอนโด อพาร์ตเมนต์ โรงแรม คลังสินค้า หรือห้างสรรพสินค้า เพื่อขายหรือให้เช่า

jumbo jili

 1. ลงทุนทางอ้อมผ่านการซื้อกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือ REIT

ซึ่งการลงทุน 2 ประเภทนี้มีข้อดี ข้อเสียต่างกันดังนี้
การลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ข้อดีคือสามารถหวังกำไรได้มากกว่าทั้งจากส่วนต่างราคาขาย (Capital Gain) และค่าเช่าจากการปล่อยเช่า แต่ข้อเสียคือ ใช้เงินลงทุนสูง มีสภาพคล่องน้อย (นึกอยากขายบ้านหรือคอนโดทีไม่ใช่อยากขายก็ขายได้ปกติต้องใช้เวลาพอสมควร) และต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนมากถึงจะรู้ว่าทำเลและลักษณะของอสังหาฯ แบบไหนที่ปล่อยเช่าได้เสมอและขายต่อได้ราคาดี

สำหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของธุรกิจได้สร้างอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่แล้วเอามาขายเข้ากองทุนให้นักลงทุนทั่วไปซื้อหน่วยลงทุนและแบ่งผลประโยชน์ในรูปเงินปันผลให้ ข้อดีคือใช้เงินลงทุนน้อย คนทั่วไปก็สามารถลงทุนได้ และมีสภาพคล่องสูง (ขายได้ทุกวันทำการ) โดยผลประโยชน์ที่ได้มักจะมาจากเงินปันผลกองทุนที่ไปซื้ออสังหาฯ แล้วปล่อยเช่าอีกที และส่วนต่างราคาตลาด (Capital Gain) ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

ซึ่งส่วนนี้ BuffetCode มีบทความที่อธิบายเกี่ยวกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เขียนได้ดีมากอยู่แล้วครับ

สล็อต

สำหรับปัจจัยหลักในการลงทุนอสังหาฯ ก็คือ
ทำเล เพราะว่าคนซื้อบ้านหรือคอนโดย่อมต้องการอาศัยอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกสบาย ใกล้รถไฟฟ้า หรือใกล้แหล่งชุมชนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่รายรอบ ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวก็อาจจะต้องการทำเลที่ติดถนนและเดินทางง่าย เป็นต้น
ตัวอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ เพราะถ้ามีอาคาร 2 หลังอยู่ในทำเลเดียวกัน ปัจจัยหนึ่งที่ใช้ตัดสินใจคือสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องสมุด หรือสภาพแวดล้อมในโครงการ เป็นต้น
ราคา อันนี้จะขึ้นกับ ทำเล ตัวอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ ยิ่งราคาสูงยิ่งต้องมี 3 ปัจจัยที่ดีให้สมราคาด้วย
ปริมาณอสังหาฯ ในท้องตลาดหรือในทำเลเดียวกัน ถ้ามีออกมามากก็ยากที่เราจะปล่อยเช่าหรือขายได้ราคาดี
ความต้องการซื้ออสังหาฯ มาจาก 3 ข้อแรก ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาฯ ด้วย

สล็อตออนไลน์

อัตราดอกเบี้ย อันนี้เป็นปัจจัยสำหรับการลงทุนทั้งการลงทุนทางตรงและทางอ้อม โดยถ้าดอกเบี้ยต่ำเราอาจจะกู้มาลงทุนได้มากก็สามารถซื้ออสังหาฯ ราคาสูงขึ้นกว่าปกติได้ และสำหรับการลงทุนทางอ้อมเมื่อดอกเบี้ยต่ำมักจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี กองทุนอสังหาฯ ซึ่งมักจะให้ผลตอบค่อนข้างแน่นอนในรูปเงินปันผลที่สม่ำเสมอมักจะได้รับความสนใจมากกว่าการซื้อพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนต่ำหรือลงทุนในหุ้นที่อาจจะผลประกอบการไม่แน่นอนเท่าครับ
มาตรการของภาครัฐ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลกับการลงทุนอสังหาฯ เช่น มาตรการ LTV ของแบงก์ชาติที่ออกมาเพื่อลดความร้อนแรงของอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทำให้ Supply ของอสังหาฯ ใหม่ลดลง และมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนที่ออกโดยกระทรวงการคลังที่ออกมาช่วยพยุงภาคธุรกิจ เป็นต้น ครับ

jumboslot

เอาละครับ จบแล้วสำหรับบทความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับบทความตอนต่อไปจะเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำครับ รอติดตามกันได้เลย

Investment Reader

เนื้อหาบางส่วนจาก หนังสือ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การลงทุนในทางเลือกอื่น

slot

อ่านบทความซีรีส์ “เงินล้านไม่ยาก หากรู้จักสินทรัพย์ทางการเงิน” ย้อนหลัง
หุ้น ตราสารหนี้ และกองทุน ต่างกันอย่างไร? I เงินล้านไม่ยาก หากรู้จักสินทรัพย์ทางการเงิน (ตอนที่ 1)

หมายเหตุ: พอร์ต “Best-in-Class Property & REITs” จาก FINNOMENA จะช่วยให้คุณได้ลงทุนในกองทุนชนิด Fund of Property Fund ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมจากนับสิบ ๆ กองที่มีเสนอขายในปัจจุบัน ซึ่งจะแนะนำ 3 กองทุนที่ได้รับ FINNOMENA Score สูงที่สุด และมีคำแนะนำ Rebalance ในการปรับพอร์ตไปสู่กองทุน Best-in-class ให้นักลงทุนปีละ 1 ครั้ง ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ https://www.finnomena.com/bic/

วิธีง่ายๆ ลงทุนแบบไหนกำไร รวยด้วยอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน คอนโด บ้าน ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย นับวันยิ่งมีนักลงทุนทั้งมือเก่าและมือใหม่เข้ามาให้ความสนใจกันมากขึ้น นั่นเป็นเพราะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ในขณะที่ใช้เงินลงทุนเพียงน้อยนิด ถ้าคุณเรียนรู้วิธีและเทคนิคในการลงทุน
การลงทุนอสังหาฯ นั้น ถ้ามองลงไปลึกๆ มีสารพัด 108 วิธีในการสร้างรายได้ให้กับเรา แต่วันนี้จะสรุปวิธีง่ายๆ ที่จะรวยด้วยอสังหาฯ มาซัก 8 วิธีแล้วกันนะคะ รับรองว่าทั้ง 8 วิธีนี้ง่ายและใช้ได้กับทุกคนที่หลงรักการลงทุนแบบนี้ค่ะ

jumbo jili

 1. การลงทุนแบบปล่อยเช่ารายเดือน เป็นช่องทางการลงทุนขั้นพื้นฐานที่ใครๆ ก็ชอบ เพราะได้เป็นเสือนอนกิน เริ่มจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ห้องเช่า จากนั้นก็นำมาปล่อยเช่าเก็บรายได้ทุกเดือนๆ โดยใช้แรงแค่การบริหารเพียงไม่กี่วันต่อเดือนเท่านั้น แต่หลักสำคัญของการลงทุนแบบปล่อยเช่านั้น คือ “ทำเลและกลุ่มเป้าหมายผู้เช่า” รายได้จากการปล่อยเช่าขึ้นอยู่กับทำเลและต้นทุนที่ลงทุนไป เช่น ถ้าได้ทรัพย์มาในราคาที่ถูก อยู่ในทำเลที่ดี ย่อมได้ค่าเช่าดี รายได้ต่อเดือนก็ย่อมสูงประมาณ 8-12% เลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ ในกรณีที่กู้เงินมาลงทุน
  (อ่านบทความเกี่ยวกับเช็คทำเลอนาคตสำหรับการลงทุนคอนโด)

สล็อต

 1. การลงทุนแบบปล่อยเช่ารายวัน เดิมทีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน คอนโด ห้องเช่า อพาร์ทเมนต์ มักเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน แต่ก็มีกรณีที่ทำเลนั้นเป็นทำเลที่มีความต้องการมาก มีผู้คนหมุนเวียน เดินทางมาแวะพัก นักท่องเที่ยวบางคนไม่ต้องการพักโรงแรม หรือที่พักที่มีราคาแพง ขออาศัยเพียงแค่ที่หลับนอนที่พออำนวยความสะดวกได้บ้าง ด้วยความต้องการแบบนี้จึงมีนักลงทุนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เช่าบ้าน ตึก อาคารพาณิชย์ ในทำเลที่ดีแล้วลงทุนตกแต่ง แบ่งห้องให้เช่า ทำเป็นโฮสเทล ถือได้ว่าเป็นช่องทางการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีทีเดียวได้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากๆ เพียงแค่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใส่ลงไป รายได้รายเดือนจะกลายเป็นรายได้รายวันทันที สิ่งสำคัญอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวและเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าที่มาพัก หาทำเลที่เหมาะสม แค่นี้ก็สร้างรายได้ได้ไม่ยากค่ะ

สล็อตออนไลน์

 1. การลงทุนแบบเก็งกำไร นับว่าเป็นช่องทางการลงทุนขั้นเริ่มต้นของนักลงทุนมือใหม่ค่ะ เพียงแค่ซื้อใบจองแล้วก็ปล่อยขายก็ทำกำไรได้แล้ว ฟังดูเหมือนง่าย แต่ในความเป็นจริงการลงทุนแบบเก็งกำไรนี้ ก็มีเทคนิคที่ควรเรียนรู้อยู่บ้าง สิ่งสำคัญที่จะสร้างรายได้ด้วยการเก็งกำไร คือ ต้องเรียนรู้เรื่องทำเล ต้องเป็นทำเลที่มีศักยภาพ โครงการที่ลงทุนต้องเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์ ต้องเรียนรู้เรื่องวงรอบในการทำกำไร หมายความว่า ต้องรู้ช่วงเวลาของราคา เช่น ช่วงก่อนพรีเซล หลังพรีเซล 6 เดือน 1ปี ช่วงก่อสร้าง ช่วงสร้างเสร็จ ช่วงก่อนโอน และช่วงหลังโอน เป็นต้น แต่ละช่วงสามารถทำกำไรได้แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละบุคคลค่ะ ที่สำคัญอย่าลงทุนตามข่าวกระแสหรือตามเพื่อนเป็นอันขาดค่ะ
 2. การลงทุนแบบซ่อมแล้วขาย เป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างความร่ำรวยได้จากอสังหาริมทรัพย์ค่ะ หลายคนเจอช่องทางนี้โดยไม่รู้ตัว เพียงแค่อยากซื้อบ้านเพื่ออยู่เองแล้วมาตกแต่งสวยงาม จากนั้นก็มีคนมาเสนอราคาขอซื้อต่อ แค่นี้คุณก็สามารถทำกำไรได้แล้วค่ะ สำหรับการลงทุนแบบซ่อมแล้วขายนั้น สิ่งที่จะทำให้เราได้กำไรมากที่สุด คือ การได้ทรัพย์มาในราคาที่ถูกที่สุด ซึ่งมีหลายช่องทาง เช่น การประมูลจากกรมบังคับคดี เจ้าของร้อนเงินต้องการใช้เงินด่วน แต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึง คือ ทรัพย์นั้นอยู่ในทำเลที่ดีพอใช้ มีโครงสร้างที่แข็งแรง ราคาถูกกว่าท้องตลาด นอกจากนั้นเราต้องเสาะแสวงหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ Renovate ที่ดี ราคาถูก เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกที่สุด ที่เพียงแค่นี้เราก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์นั้นได้ค่ะ

jumboslot

 1. การลงทุนแบบจับเสือมือเปล่า หรือการเป็นนายหน้านั่นเอง เป็นการลงทุนที่เป็นตัวเชื่อมโยง โดยการหาคนซื้อและคนขายที่มีความต้องการตรงกันให้มาเจอกันโดยผ่านตัวเราเอง เพียงแค่นี้ก็สามารถสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วค่ะ ส่วนมากรายได้จากการเป็นนายหน้าอยู่ที่ 2-4% จากราคาขายและขึ้นอยู่กับการตกลงตามเงื่อนไขที่ได้ทำสัญญาไว้ค่ะ ลองคิดดูเล่นๆ ถ้าเจอแจ็คพอตขายบ้านราคา 20 ล้าน ได้ค่านายหน้า 3% ก็เป็นเงิน 600,000 แล้วนะคะ แต่สิ่งสำคัญที่นายหน้าต้องมี คือ ความอดทน ขยัน ทักษะการเจรจา รอบรู้ในเรื่องอสังหาฯ ทำเลต่างๆ เป็นต้น
 2. การลงทุนโดยเป็นผู้ประกอบการ หลายคนที่เริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์มาได้ระดับหนึ่งพอรู้ลู่ทาง ก็อยากที่จะเป็นเจ้าของโครงการเสียเองเพราะผลตอบแทนที่ได้สูงกว่า 80-100% เลยทีเดียว จึงไม่แปลกที่นักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการลงทุนที่ดินแปลงเล็กๆ สร้างอาคาพาณิชย์ขาย สร้างห้องแถวขายเริ่มจาก 2-4 ห้องแล้วขยับขยายไปให้ใหญ่ขึ้น นักลงทุนบางคนฉลาดกว่านั้น คือ การใช้เงินตัวเองให้น้อยที่สุดโดยการติดต่อเจ้าของที่ดินทั้งๆ ที่ยังไม่ต้องลงทุนซื้อที่ดิน เสียเพียงค่าก่อสร้าง จากนั้นขายได้ก็แบ่งกำไรกันไป ก็นับเป็นอีกวิธีในการสร้างความร่ำรวยจากอสังหาริมทรัพย์ค่ะ
 3. การลงทุนกับกองทุน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เรารวยด้วยอสังหาฯ โดยไม่ต้องปวดหัวกับคนค่ะ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่งค่ะ ที่ผู้จัดการกองทุนจะระดมเงินทุนจากเราหรือประชาชนทั่วไป โดยการขายหน่วยลงทุน และนำเงินทุนที่ได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น นำทุนที่ได้ไปลงทุนในที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ คลังสินค้า ศูนย์แสดงงาน ศูนย์การค้า หรือสนามบิน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้ว กองทุนจะนำทรัพย์นั้นไปบริหาร เพื่อให้ได้ค่าเช่าจากการลงทุน หลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะนำรายได้มาแบ่งเป็นเงินปันผลให้กับผู้ลงทุน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6-10% แล้วแต่กองทุนค่ะ

slot

 1. การลงทุนกับนักลงทุนรายใหญ่ สำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน มีมนุษยสัมพันธ์ดี เก่งในการเจรจาต่อรอง มีคอนเนคชั่นมาก รู้จักนักลงทุนเยอะ เป็นคนมีเครดิต มีความคิดสร้างสรรค์และไอเดีย คุณสามารถเอาประสบการณ์แลกเงินได้ โดยคุณไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียว นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้คุณรวยแบบก้าวกระโดด เพียงแค่เรานำไอเดียที่มีเสนอขายแผนธุรกิจให้กับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีเงินทุนได้ แต่คุณจะต้องมั่นใจว่าแผนโครงการนั้นๆ จะสร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าให้นายทุน สิ่งสำคัญ คือ คุณต้องรู้วิธีการเขียนแผน งบการเงิน (NPV, IRR) มีประสบการณ์ในการลงทุนมาระดับหนึ่ง รู้เรื่องทำเล กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญต่อการทำโครงการ จึงจะทำให้แผนนั้นน่าสนใจต่อกลุ่มนายทุน
  จาก 8 วิธีที่กล่าวมาสามารถสร้างความร่ำรวยจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้ สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่จริงๆ ยุ้ยแนะนำว่าก่อนที่จะเริ่มลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ควรเช็คตัวเองก่อนว่า การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นช่องทางในการลงทุนที่คุณรักแล้วหรือยัง เป็นทางเลือกในการลงทุนที่คุณชื่นชอบแล้วใช่ไหม…ถ้าคำตอบคือ “ใช่” จะมัวรออะไร…ลุยเลยค่ะ!!

ทำไมต้องลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์

ในปัจจุบันคนไทยเริ่มมีการตื่นตัวในการลงทุนมากขึ้น และหนึ่งในการลงทุนที่หลายคนให้ความสนใจคือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (กองทุนอสังหาฯ) เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากนักก็สามารถลงทุนได้ รวมถึงมีมืออาชีพคอยดูแล

jumbo jili

หลายคนเข้าใจว่าการลงทุนกองอสังหาฯ คือการให้เงินคนอื่นไปลงทุนซื้อที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เพื่อพัฒนาและเก็บรายได้ค่าเช่า แต่จริงๆ แล้วมีรายละเอียดเยอะกว่าที่ใครเห็น บทความนี้เราจึงจะมาเจาะลึกกันว่ากองทุนอสังหาฯ มีอะไรบ้าง ตั้งแต่
รู้จักกับกองทุนอสังหาฯ
ประเภทของกองทุนอสังหาฯ
จะเลือกกองทุนอสังหาฯ อย่างไร
ลดความเสี่ยงด้วยกองทุนอสังหาฯ
ถ้าพร้อมแล้ว ไปสร้างความมั่นคงกับกองทุนอสังหาฯ กันเลยครับ
รู้จักกับกองทุนอสังหาฯ
กองทุนอสังหาฯ ก็มีการทำงานคล้ายคลึงกับกองทุนอื่นก็คือการรวมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบการขายหน่วยลงทุน แล้วนำเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปของค่าเช่าผลตอบแทนนี้จะถูกนำไปแบ่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของเงินปันผล
ประเภทของกองทุนอสังหาฯ

สล็อต

กองทุนอสังหาฯ จะถูกแบ่งใหญ่ๆ ออกเป็นสองประเภทตามกรรมสิทธิ์การลงทุนครับ คือกองทุนประเภท Leasehold และกองทุนประเภท Freehold
กองทุนอสังหาฯ Leasehold คือกองทุนที่ลงทุนในสัญญาเช่า หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า “เซ้ง” ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการเช่าระยะยาวในระยะเวลา 20-30 ปีขึ้นไป
กองทุนอสังหาฯ Freehold คือกองทุนที่ดำเนินการเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือที่เรียกว่า “ขายขาด” โดยมีสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ นั้นๆ ก่อนจะดำเนินการปล่อยเช่า หรือดำเนินการจัดสรรพื้นที่ ตามแต่มืออาชีพผู้ดำเนินการลงทุนจะวางแผนเอาไว้
ผลตอบแทนของกองทุนอสังหาฯ ทั้งสองประเภทจะมาในรูปแบบเงินปันผลจากกำไรของอสังหาริมทรัพย์ และ NAV (ทรัพย์สินโดยรวม) กองทุนอสังหาฯ จะเหมาะกับการลงทุนระยะยาว เพราะโดยรวมแล้วการลงทุนต้องใช้เวลาในการเติบโต ผู้ที่รับมือความผันผวนได้สูงหรือต้องการลงทุนระยะสั้นอาจต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมระดับหนึ่งก่อนทำการลงทุน
จะเลือกกองทุนอสังหาฯ อย่างไร
ในเมื่อกองทุนอสังหานั้นน่าสนใจ แล้วกองทุนไหนที่ดีที่สุด? คำถามนี้น่าจะเป็นคำถามพื้นฐานสำหรับคนที่สนใจในกองทุนอสังหาฯ ดังนั้นเรามาดูปัจจัยหลัก 4 อย่างที่ส่งผลต่อการเลือกกองทุนอสังหาฯ กันครับ

สล็อตออนไลน์

กองทุนอสังหาริมทรัพย์​
ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากในปัจจุบัน กองทุนอสังหาฯ ที่มีการลงทุนในเขตใกล้รถไฟฟ้าหรือพื้นที่ที่มีการเติบโต กำลังซื้อสูง อาจได้กำไรจากค่าเช่ามากกว่ากองทุนอสังหาฯ ที่ลงทุนแต่ในพื้นที่วงนอก รวมไปถึงรูปแบบการหารายได้จากพื้นที่ๆ มีอยู่ก็ส่งผลเช่นกัน
อัตราส่วนผู้เช่า ไม่ว่าจะเป็นกองทุนประเภท Freehold หรือ Leasehold ในส่วนอัตราส่วนของผู้เช่านั้นก็มีความสำคัญ เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการกองทุนสามารถจัดการอสังหาริมทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพแค่ไหน ราคาเหมาะสมให้คนเข้ามาอยู่หรือไม่ ถ้าเปอร์เซนต์ผู้เช่าน้อย โอกาสที่จะเติบโต ณ เวลานั้นก็ยิ่งน้อยตาม
เงินปันผล กองทุนอสังหาฯ จะแตกต่างกับกองทุนอื่นๆ ในประเด็นนี้ เพราะต้องการ “เงินปันผลสม่ำเสมอ” มากกว่าเงินปันผลก้อนใหญ่เป็นพักๆ ยิ่งเงินสม่ำเสมอนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่ากองทุนมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว
สภาพคล่อง คือความสามารถในการซื้อ ขาย หรือการสับเปลี่ยนกองในการลงทุน ยิ่งสภาพคล่องสูงยิ่งสามารถขายสินทรัพย์ได้ในเวลาที่ต้องการ โดยกองทุนอสังหาฯ ส่วนใหญ่มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากเน้นด้านการเติบโตตามระยะเวลาการลงทุนมากกว่า จึงไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง
ธุรกิจที่ลงทุน คือลักษณะของสินทรัพย์ที่ทางกองทุนอสังหาฯ ไปลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกองทุนต่างประเทศหรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่ทางกองทุนอาจลงทุนร่วมควบคู่กับอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นทางผู้ลงทุนสามารถศึกษาได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน สอบถามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุนจนถึงการค้นหาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของกองทุนนั้นๆ ครับ
ลดความเสี่ยงด้วยกองทุนอสังหาฯ
แน่นอนว่าเศรษฐกิจก็มีขึ้นมีลงตามกลไกของตลาดและการลงทุน ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูงทั้งตลาดทุนและตลาดเงินนั้น ในพอร์ตการลงทุนของเราควรมีสินทรัพย์หลายประเภทตามความเหมาะสมเพื่อลดความผันผวนในการลงทุนและยังเป็นทางเลือกให้ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ

jumboslot

โดยอาจกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ทนทานต่อความผันผวนของเศรษฐกิจมากกว่าหุ้น เช่น การลงทุนในอสังหาฯ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุน

ซึ่งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจของกรุงศรีก็มีด้วยกัน 3 กองทุน ได้แก่

Click to Icon hide
กองทุน
นโยบายการลงทุน
ระดับความเสี่ยง
KFGPROP ลงทุนในหุ้นทั่วโลก ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก
ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ Janus Henderson – Global Real Estate Fund เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 7
เสี่ยงสูง
PRINCIPAL IPROP ลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ
เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REITs”) หรือตราสารทางการเงินอื่นใด

slot

ที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 8
เสี่ยงสูงมาก
MN-APREIT ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs
ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 8
เสี่ยงสูงมาก

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ถือว่าเป็นการลงทุนที่นักลงทุนหลายๆ ท่านให้ความสนใจนะค่ะ เพราะมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนที่สูง สามารถชนะเงินเฟ้อได้อย่างแน่นอน ด้วยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีแต่เพิ่มขึ้นทุกวัน

jumbo jili

รูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 1. ซื้อ / กู้เงิน เพื่อเป็นเจ้าของ เช่น ที่ดินเปล่า บ้าน อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์ โรงแรม ฯลฯ
 2. ลงทุนเพื่อให้เช่า หรือ เพื่อเก็งกำไรมีทั้งระยะสั้น และระยะยาว
 3. ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ผ่านตลาดเงิน/ตลาดทุนที่มีทั้งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ และต่างประเทศ
 4. ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัทอสังหริมทรัพย์

ซึ่งรูปแบบการลงทุนแต่ละแบบ ขึ้นอยู่กับ เงินลงทุนของนักลงทุนที่สามารถเป็นเจ้าของได้ หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มี
มูลค่าสูง ก็ใช้เงินลงทุนสูง

สล็อต

และสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่อยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก็สามารถลงทุนผ่านกองทุนรวม
หรือ หุ้นอสังหาริมทรัพย์ก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุนได้เช่นกัน เพราะใช้เงินลงทุนน้อย สภาพคล่องก็
จะมีมากกว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง

ข้อจำกัดของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
-สภาพคล่องน้อย หากต้องการใช้เงินเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ยาก ต้องใช้เวลา
-ภาระและค่าใช้จ่าย หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์
มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ปรับปรุง ค่าภาษีและค่าส่วนกลางที่ต้องชำระ

สล็อตออนไลน์

ปัจจัยที่ควรรู้ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

 1. ทำเล ที่ตั้ง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ในการเลือกทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและงบประมาณของนักลงทุนเอง ข้อควรระวัง
  ควรตรวจสอบข้อมูลผังเมือง เขตพื้นที่สีต่างๆ โดยสามารถใช้เลขโฉนดที่ดินเช็คได้ที่เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/เพื่อตรวจสอบว่า ที่ดิน พื้นที่ไหน สามารถปลูกสร้างอะไรได้บ้าง โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
 2. จังหวะและเวลาลงทุน วัฎจักรเศรษฐกิจที่เหมาะสม ควรลงทุนในช่วงแนวโน้มเศรษฐกิจกำลังอยู่ในระยะฟื้นตัว

jumboslot

 1. ราคาประเมิน และราคาตลาด ควรตรวจสอบว่าราคาประเมินสูงกว่า /ต่ำกว่าราคาตลาด
  หากราคาประเมินสูงกว่าราคาตลาด ควรซื้อและควรเทียบราคาจาก ทำเลใกล้เคียงด้วย
 2. การทำสัญญาซื้อขาย ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีลงทุนเก็งกำไรระยะสั้น)
  ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถตรวจสอบได้ที่ สำนักงานที่ดิน
 3. ลักษณะฮวงจุ้ยที่ไม่ดี เช่น ที่ดินอยู่ตรงทาง 3 แพร่ง ลักษณะรูปทรงที่ดิน ปากกว้างก้นแคบ เป็นต้น
  จะทำให้การซื้อขายในอนาคตเป็นไปได้ยาก หรือไม่มีคนซื้อ

และสุดท้ายที่จะพูดถึง..
“การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวม”

ข้อดี
✔ ใช้เงินลงทุนน้อย
✔ มีผู้เชี่ยวชาญบริหารให้
✔ สามารถกระจายความเสี่ยงได้
✔ สภาพคล่องสูง ในการซื้อขาย
✔ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี
✔ ค่าธรรมเนียมไม่สูง เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดูแลอสังหาริมทรัพย์จริง
✔ กำไรในการขายไม่ต้องเสียภาษี
✔ มีทางเลือกที่หลากหลาย ทั้งลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

slot

ข้อจำกัด

✔ โอกาสที่ได้รับผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุน
✔ มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย /บริหาร

สำหรับข้อมูลในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาฝาก
ในวันนี้ คงพอเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้นะค่ะ

การลงทุนมีความเสี่ยง..ก่อนลงทุนควรศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจนะค่ะ

ทำไมกู้บ้านไม่ผ่าน

หลายคนคงมีคำถามเวลาที่เราจะกู้เงินผ่อนบ้านกับธนาคารแล้วเกิดปัญหา “กู้ไม่ผ่าน” ขึ้น ทำไมฉันกู้ไม่ผ่านล่ะ หรือทำไมธนาคารถึงไม่อนุมัติ งั้นวันนี้เรามาหาคำตอบถึงเรื่องนี้กันว่าสาเหตุประเด็นที่เเท้จริงแล้วมันมาจากอะไรบ้าง แล้วเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบนั้นหรือเปล่า

jumbo jili

1.เริ่มต้นจากมีเงินดาวน์ไม่พอ ไม่พอแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยอะ…เกี่ยวเเน่นอนเลย เพราะปกติแล้วธนาคารจะพิจารณาการปล่อยกู้ให้วงเงินกับเรา 70-80% ของราคาประเมิน (ไม่ใช่ราคาที่ซื้อขายกันนะ) แปลว่าอีก 20-30% ที่เหลือเป็นส่วนที่เราต้องหามาจ่ายเอง ซึ่งนี่ก็คือเงินดาวน์ เพื่อเเสดงให้แบงก์เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา เราก็ต้องมีเงินออมสักก้อนไว้ซื้อบ้าน ดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินก้อนที่ออมหรือเงินก้อนสะสมมาวางเป็นสัดส่วน 15-20% ของราคาซื้อบ้าน ธนาคารก็จะไม่อนุมัตินั่นเอง เพราะความมั่นคงทางการเงินเราเปราะบางเกินไป

สล็อต

2.ต่อมาก็เรื่องการงาน ไหนมาลองดูงานที่เราทำกันอยู่ทุกวันก่อน ทำที่ไหน มั่นคงมั้ย รับเงินเดือนแบบไหน ทุกอย่างเป็นส่วนประกอบที่ธนาคารจะนำมาคิด เพราะการกู้บ้านต้องผ่อนในระยะยาว ถ้าเราไม่มีความมั่นคงทางการเงินแล้วล่ะก็ยากที่จะผ่านการอนุมัติ

3.สุดท้ายก็รายได้ของผู้ขอกู้เมื่อหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเราแล้ว ถ้าหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วยังไม่พอค่างวดในเเต่ละเดือน อันนี้เเหละเริ่มเป็นเรื่องใหญ่แล้ว โดยปกติถ้าผ่อน 1 ล้านบาท 15 ปี ต้องมีงวดละ 7,000-8,000 บาทต่อเดือน สมมติว่าเรามีเงินเดือน 30,000 บาท หักค่าผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิต ฯลฯ บวกกับค่าใช้จ่ายกินอยู่เเต่ละเดือนไปอีก เงินก็อาจเหลือไม่พอผ่อนค่าบ้าน

สล็อตออนไลน์

ทีนี้จะมีทางออกให้มั้ย…อยากมีบ้านเเต่ยังไม่พร้อม

สำหรับคนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีสลิปเงินเดือนประจำ มีประวัติค้างชำระ หรือผ่อนติดๆ ขัดๆ เราอาจต้องแก้ไขด้วยการออมเงินให้เห็นความตั้งใจก่อนช่วงเวลาหนึ่ง ประมาณสัก 6-12 เดือน โดยเงินออมในเเต่ละเดือนเท่ากับเงินที่ต้องผ่อนในเเต่ละงวดนั่นเอง ลองคิดง่ายๆ เป็น “การออมคือการซ้อมกู้” ส่วนถ้าใครคิดว่าเราไม่ค่อยมีระเบียบวินัยในตัวเองก็ลองไปเข้าโครงการของธนาคารของรัฐได้ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดตัว “โครงการ ธอส.โรงเรียนการเงิน” โครงการที่เป็นตัวอย่างของการเตรียมพร้อมสู่การมีบ้าน

jumboslot

ซึ่งโครงการนี้เหมาะกับคนที่มีรายได้ไม่พอกับราคาบ้านที่ต้องการ หรือกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีหลักฐานทางการเงินหรือสลิปเงินเดือน พอเข้าโครงการนี้ก็จะได้รับคำเเนะนำให้ทำสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามแบบฟอร์มของธนาคารต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน และเปิดบัญชีนำเงินมาฝาก ส่วนคนขอกู้ที่เคยมีประวัติค้างชำระหนี้ เเต่เคลียร์ยอดค้างชำระไปแล้ว ธนาคารก็จะถือว่าเป็นลูกค้าที่ดี ก็กลับมาสร้างประวัติทางการเงินที่ดีใหม่ได้ผ่านการออมนี่เเหละ นอกจากนี้ทางธนาคารยังมอบสิทธิพิเศษอื่นๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ใครสนใจลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมโครงการดูได้

slot

ตอบคำถามที่ค้างคาใจไปแล้วว่าทำไมถึงกู้บ้านไม่ผ่าน? สรุปแล้วเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหน? ถ้ารู้เเล้วก็มาเปลี่ยนตัวเองกันใหม่ อย่างเรื่องการออมก็สามารถเริ่มต้นกันได้ไม่ยาก ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้เห็นภาพรวบว่าเราใช้อะไรในเเต่ละวัน อันไหนควรลดและเก็บออม ถ้าเราตั้งใจซะอย่างเราทำได้อยู่เเล้ว