Daily Archives: October 9, 2021

วิธีการจำนองที่ดินกับธนาคาร

การจำนองที่ดิน อาจเกิดได้จากเมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนจำนวนมาก จึงนำทรัพย์สินหรือที่ดินของตนไปจำนองกับผู้รับจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันในการเรียกเก็บหนี้ โดยที่ผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (ป.พ.พ. มาตรา 702)

jumbo jili

1-การจำนองที่ดิน.jpg
หลักการจำนองที่ดิน
หลักการจำนองที่ดิน “ผู้จำนอง” โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปให้ “ผู้รับจำนอง” และผู้จำนอง จะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินคืนเมื่อชำระหนี้ แต่หากถ้าไม่ชำระหนี้ 5 ปี “ผู้รับจำนอง” สามารถยึดทรัพย์ได้ทันที

2-หลักการจำนองที่ดิน.jpg

รูปแบบจำนองที่ดิน

 1. จำนองที่ดินเพื่อชำระหนี้เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของตนเอง ระหว่าง ผู้จำนอง กับ ผู้รับจำนอง
  ตัวอย่าง นาย A ได้กู้เงินจากนาย B 1 แสนบาท นาย A จึงนำที่ดินซึ่งเป็นของตนไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้ของตนเอง
 2. จำนองที่ดินเพื่อค้ำประกันให้ผู้อื่นเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น ระหว่าง ผู้จำนอง, เจ้าของที่ดิน และผู้รับจำนอง ตัวอย่าง นาย A ได้กู้เงินจากนาย B เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท โดยนาย C ได้นำที่ดินของตนไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่นาย A ได้กู้ไปจากนาย B

สล็อต

3-รูปแบบการจำนองที่ดิน.jpg
ขอบเขตของสิทธิจำนอง

 1. ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับจำนองได้เฉพาะทรัพย์ที่จดทะเบียนจำนองเท่านั้น จะไปบังคับถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนจำนองไม่ได้ ตัวอย่าง หากจำนองเฉพาะที่ดิน จะไม่ครอบคลุมถึงโรงเรือนหรือบ้านที่ปลูกภายหลังวันจำนอง เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้าว่าให้รวมถึงบ้านและโรงเรือนดังกล่าวด้วย
 2. จำนองเฉพาะบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของคนอื่น ก็มีสิทธิเฉพาะบ้านเท่านั้น
 3. จำนองย่อมไม่ครอบคลุมถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินซึ่งจำนอง เช่น จำนองสวนผลไม้ดอกผลที่ได้จากสวนผลไม้ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนองอยู่

จำนองที่ดินกับธนาคาร ถูกต้องและไม่เสียเครดิต
รูปแบบการจำนองที่ดินกับธนาคาร จะมีความน่18าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ง่าย และไม่เสียเครดิต แต่อย่าลืมอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของธนาคารก่อนตัดสินใจนำทรัพย์เข้าจำนอง

สล็อตออนไลน์

คุณสมบัติผู้จำนองที่ดินกับธนาคาร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุอย่างน้อย 20 ปี
 3. รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 4. มีอายุงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 5. กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

5-คุณสมบัติผู้จำนองที่ดิน.jpg
ขั้นตอนการจำนองที่ดินกับธนาคาร

 1. เตรียมเอกสาร/แบบฟอร์มขอสินเชื่อจากธนาคาร
 2. ธนาคารประเมินราคา
 3. รอธนาคารอนุมัติวงเงิน อัตราดอกเบี้ย
 4. ทำสัญญากู้เงิน, สัญญาจดจำนองที่ดิน ณ กรมที่ดินกับเจ้าพนักงานเท่านั้น
 5. นำเอกสารจากกรมที่ดินไปให้ธนาคาร
 6. รอรับเงินจากธนาคารภายใน 1-2 วัน

jumboslot

4-ขั้นตอนการจำนองที่ดิน.jpg
เอกสารที่ใช้กับธนาคาร

 1. แบบฟอร์มการขอสินเชื่อ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สลิปเงินเดือน สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และเอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)
 5. สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 6. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

6-เอกสารที่ใช้กับธนนาคาร.jpg
การตรวจสอบสัญญาจำนองที่ดิน
หลังจากขอทุนได้เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่นิติกรรม จากสำนักงานกรมที่ดิน จะติดต่อมาหาผู้จำนอง เพื่อให้เตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำสัญญาจำนองที่ดิน พร้อมนัดวันเวลาการทำเรื่อง โดยผู้จำนองต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (ท.ด.15)
 2. หนังสือสัญญาจำนอง 3 ฉบับ (สำหรับผู้กู้ ธนาคาร และสำนักงานที่ดิน)
 3. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทางเจ้าหน้าที่จะคอยช่วยเหลือผู้กู้ในการทำสัญญาจำนองจนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน กระทั่งได้โฉนดที่จดทะเบียน
 4. สัญญาจำนอง 2 ชุด (ให้ธนาคาร 1 ชุด และเก็บไว้เอง 1 ชุด)
  ปล. ควรทำสำเนาโฉนดที่ดินไว้เพื่อไถ่ถอนในอนาคต และต้องยื่นธนาคารพร้อมสัญญาจำนองด้วย

ข้อควรรู้ทางกฎหมายกำหนดแบบไว้ว่า จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น หากไม่ทำตาม แบบการจำนองจะเป็นโมฆะ ส่วนสัญญาการจำนอง ควรจะระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับมูลค่า เช่น กู้เงิน 1,000,000 บาท โดยนำที่ดิน มูลค่า 2,000,000 บาท มาจำนอง สามารถระบุให้ชัดเจนว่า การจำนองนี้เป็นหลักประกันหนี้ เพียง 1,000,000 บาท เท่านั้น

slot

ค่าใช้จ่ายในการจำนองที่ดิน
เตรียมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในวันที่ไปทำสัญญาจำนองที่ดินกับเจ้าพนักงาน ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมจดคำขอแปลงละ 5 บาท
 2. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ยืม แต่ไม่เกิน 200,000 บาท หรือในอัตรา 0.5% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 3. ค่าภาษีอากรแสตมป์ ตามวงเงินจำนอง (วงเงินจำนอง 2,000 บาท / อากรแสตมป์ 1 บาท หากมีเศษจะคิดเป็น 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
 4. กรณีไถ่ถอน กรมที่ดินคิดค่าธรรมเนียมโฉนดละ 75 บาท

7-ค่าใช้จ่ายในการจำนองที่ดิน.jpg
การไถ่ถอนที่ดินคืน
เมื่อชำระหนี้ครบแล้ว และผู้จำนองต้องการกรรมสิทธิ์ที่ดินคืน ต้องแจ้งเรื่องขอโฉนดและหนังสือมอบอำนาจจากผู้รับจำนอง แล้วจึงไปไถ่ถอนกับกรมที่ดิน โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน
 2. หนังสือสัญญาจำนอง
 3. หนังสือสัญญากู้ยืมเงินจากผู้รับจำนอง
 4. เอกสารอื่น ๆ
 5. อาจมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยในการให้บริการจากกรมที่ดิน

8-การไถ่ถอนที่ดินคืน.jpg
การบังคับจำนอง (ยึดทรัพย์)
หากผู้จำนองเลยกำหนดเวลาชำระหนี้โดยประมาณ 30 วัน ผู้รับจำนองสามารถฟ้องต่อศาลเพื่อให้นำที่ดินผืนนั้นขายทอดตลาด หรือหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้ เพียงแต่ผู้รับจำนองต้องส่งหนังสือทวงหนี้ไปหาผู้จำนอง เพื่อใช้สิทธิบังคับจำนอง หากถึงกำหนดแล้วผู้จำนองหรือลูกหนี้ไม่นำเงินมาชำระ ผู้รับจำนองต้องฟ้องผู้จำนองต่อศาลให้ผู้จำนองชำระหนี้ หากไม่ชำระหนี้ สามารถขอให้ศาลสั่งให้นำเอาทรัพย์ที่จำนองนั้นออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ของตน หรือขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์ที่จำนองนั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนหากเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

9-การบังคับจำนอง.jpg
ทรัพย์สินที่จำนองนั้น จะหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตน ต้องเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

 1. ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี
 2. ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ
 3. ไม่มีการจำนองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง หมายความว่า ผู้รับจำนองสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้จำนองได้ หากไม่ชำระดอกเบี้ยภายใน 5 ปี ศาลเห็นว่ามีดอกเบี้ยเกือบเท่าเงินต้น และไม่มีผู้รับจำนองอื่นในการจำนองครั้งนี้

การบังคับจำนองนี้จะไม่คำนึงเลยว่าในขณะที่มีการบังคับจำนองนั้น ทรัพย์สินที่จำเลยอยู่ในความครอบครองของใคร หรือลูกหนี้ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้อื่นกี่ทอดแล้วก็ตาม สิทธิจำนองย่อมติดตามตัวทรัพย์สินที่จำนองไปด้วยเสมอ แม้ว่าจะเป็นการโอนทางมรดกก็ตาม สิทธิจำนองก็จะติดตามไปด้วย

ตัวอย่าง นาย A จำนองที่ดินไว้กับนาย B เป็นเงิน 1 ล้านบาท ต่อมานาย A ตาย จึงยกมรดกที่ดินดังกล่าวให้นาย C ลูกชายของตน แต่การตายของนาย A ไม่ได้ทำให้สิทธิ์ของการเป็นเจ้าของที่ดินของนาย B หมดไป นาย B จึงมีสิทธิบังคับจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวได้แม้ว่าจะเป็นชื่อของนาย C แล้วก็ตาม

หนี้ที่ขาดอายุความไปแล้วจะมีผลกระทบถึงการจำนองหรือไม่
แม้ว่าหนี้ที่เป็นประกันนั้นจะขาดอายุความแล้วก็ตาม ผู้รับจำนองก็ยังมีสิทธิที่จะบังคับจำนองเอาทรัพย์สินที่จำนองได้ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบถึงสิทธิของผู้รับจำนองในทรัพย์สินที่จำนองแต่อย่างใด แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า 5 ปีไม่ได้ (ป.พ.พ. มาตรา 745)

การชำระหนี้จำนอง
การชำระหนี้จำนองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน การระงับหนี้จำนองไม่ว่าในกรณีใด ๆ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงในการจำนอง กฎหมายบังคับให้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้น จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้

ฟรีแลนซ์ก็ซื้อคอนโดเองได้

สำหรับชาวฟรีแลนซ์ที่อยากมีคอนโดเป็นของตัวเอง จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เราจัดการกับเครดิตและเงินออมของเราดี ๆ จะทำให้ธนาคารเห็นว่าเราสามารถรับภาระการผ่อนได้จริง ๆ และยังมีโอกาสกู้ผ่านมากขึ้นด้วย

jumbo jili

ดังนั้น Bangkok Citismart จึงได้รวบรวมวิธีการออมเงินและเอกสารในการยื่นกู้กับธนาคารมาฝาก เพื่อให้ชาวฟรีแลนซ์ได้เริ่มเตรียมตัวก่อนจะยื่นกู้นั่นเองครับ

ฟรีแลนซ์ต้องเริ่มต้นด้วยการทำรายรับรายจ่าย

จะซื้อบ้านหรือคอนโด จำเป็นต้องมีเงินเก็บก้อนหนึ่งครับ เพราะฉะนั้น การออมเงินเบื้องต้นที่ดีที่สุดคือ การทำรายรับรายจ่าย เพื่อให้เราสามารถทราบว่าแต่ละเดือนเราฟุ่มเฟือยไปกับเรื่องอะไรบ้าง หรือเราสามารถหารายได้จากช่องทางอื่นได้อีกหรือไม่ สุดท้ายแล้ว หากเรามีเงินออมมาก ก็จะทำให้ธนาคารประเมินรายได้ขั้นต่ำของเรามากขึ้น โอกาสในการขอกู้คอนโดผ่านก็ยิ่งสูงขึ้นด้วยเช่นกันครับ

ฟรีแลนซ์ต้องหักรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อออม

เนื่องจากทุกเดือน ฟรีแลนซ์มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ เราควรมีเป้าหมายในใจว่าแต่ละเดือนจะต้องออมเงินอย่างน้อยกี่บาท อาจจะหักเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ที่เข้ามาในแต่ละครั้ง เช่น ถ้าฟรีแลนซ์ได้รับรายได้จากค่างาน 8,000 บาท อาจจะหักเป็นเงินออมเลยร้อยละ 10 – 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ เท่ากับว่าชาวฟรีแลนซ์จะมีเงินออม 800 – 1,600 บาท ยิ่งถ้ามีงานเยอะ ก็ยิ่งออมได้มาก แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการออมของแต่ละคนด้วยครับ แต่การออมขั้นต่ำ 10 – 20% จะช่วยให้ธนาคารประเมินรายได้ขั้นต่ำได้ และยังช่วยเพิ่มวินัยการออมเงินในเดือนที่มีรายได้เยอะกว่าปกติด้วยครับ (อ่านเพิ่มเติม ออมเงิน สักนิด ก่อนคิด ซื้อบ้านสักหลัง)

สล็อต

ฟรีแลนซ์ต้องหาวิธีออมเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูง

การออมเงินเฉย ๆ แน่นอนว่ามันไม่ได้ดอกผลที่งอกเงย และเงินในบัญชีก็ยังค่อย ๆ ลดลงตามอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้น การนำเงินออมไปฝากกับบัญชีฝากประจำดอกเบี้ยสูง หรือนำไปลงทุนกับกองทุนต่าง ๆ ก็ย่อมจะได้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่คุ้มค่ากว่ามาก แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ชาวฟรีแลนซ์ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกช่องทางลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองนะครับ

หลังจากที่ออมเงินแล้ว ก็มาถึงเรื่องการยื่นภาษีที่จำเป็นต้องยื่นประจำทุกปี ซึ่งจะช่วยยืนยันว่าฟรีแลนซ์มีรายได้ตลอดทั้งปีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ผ่านกระบวนการทางภาษี ธนาคารมักจะไม่นำมานับเป็นรายได้ โดยหลักฐานทางภาษีที่ฟรีแลนซ์จำเป็นต้องแสดงกับธนาคารเมื่อกู้คอนโด มีดังนี้

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้น จะเป็นหลักฐานที่มาของรายได้ของชาวฟรีแลนซ์ เปรียบเสมือนสลิปเงินเดือนเลยก็ว่าได้ หากมีการจ้างงานหนึ่งครั้ง ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเอกสารฉบับนี้ให้กับชาวฟรีแลนซ์ และมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเงื่อนไขที่ว่าจ้างกันไว้ เช่น ค่าบริการหักร้อยละ 3 ของเงินค่าจ้าง เป็นต้น

สล็อตออนไลน์

50-ทวิ.jpg
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90)

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นเอกสารที่ผู้มีรายได้ทุกคนจำเป็นต้องยื่นต่อกรมสรรพากรทุกปี โดยชาวฟรีแลนซ์หรือผู้มีรายได้หลายทางให้ใช้ ภ.ง.ด. 90 เพื่อแสดงรายได้ของปีที่ผ่านมา และจำนวนเงินต้องสัมพันธ์กับรายได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 50 ทวิ ด้วย

jumboslot

นอกจากนี้ยังสามารถขอคืนภาษีดังกล่าวได้ โดยแสดงรายการค่าใช้จ่ายและเอกสารที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีในการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 เช่น ใบเสร็จรับเงินจ่ายเบี้ยประกัน เอกสารการซื้อกองทุน LTF เอกสารการซื้อกองทุน RMF เอกสารรับรองบุตร ทะเบียนสมรส เป็นต้น เงินคืนภาษีนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเงินออมอีกทางหนึ่งครับ

บัตรเครดิต ช่วยเพิ่มเครดิต

นอกจากนี้ หากเปิดบัตรเครดิตก็จะเป็นตัวช่วยให้ธนาคารสามารถพิจารณาพฤติกรรมกรใช้จ่ายและวินัยทางการเงินได้ แต่เมื่อมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว ต้องจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้ง และไม่มีหนี้ผ่อนคงค้าง ถึงจะช่วยให้การกู้ซื้อคอนโดมีโอกาสผ่านง่ายกว่าเดิม และเป็นการเพิ่มเครดิตให้กับผู้ถือบัตรได้ครับ

slot

มีเงินสำรองไว้ใช้ไม่กระทบกับเงินผ่อน

การมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นก็สำคัญ หากในเดือนนั้นมีงานน้อยหรือรายได้น้อย เงินสำรองนี้จะสามารถนำมาใช้ในยามฉุกเฉินได้ โดยควรมีเงินสำรองอย่างน้อย 5 – 6 เท่าของรายได้โดยประมาณต่อเดือน ซึ่งวิธีออมเงินสำรองแบบนี้จะช่วยให้ธนาคารมั่นใจได้ว่า ผู้กู้จะสามารถแบกรับภาระที่ต้องผ่อนต่อเดือนได้ในอนาคตครับ

ทั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะชาวฟรีแลนซ์ที่จำเป็นต้องมีวินัยในการออมเงินทุกเดือน และต้องจ่ายภาษีทุกปี มนุษย์เงินเดือนทั่วไปก็สามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการบริการรายรับรายจ่ายของตัวเองได้ สุดท้ายแล้ว ก็เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าเราจะสามารถแบกรับภาระการผ่อนบ้านหรือคอนโดได้ตลอดรอดฝั่งนั่นเองครับ

วิธีประนอมหนี้ บ้าน- คอนโดฯ

จากผลสำรวจ “สถานภาพแรงงานไทย: กรณีศึกษาผู้มีรายได้ ต่ำกว่า 15,000 บาท” ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า สถานภาพหนี้ของแรงงานไทยปี 2564 นั้น มีหนี้สินของครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 มาอยู่ที่ 98.1% โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้จากการกู้ยืมเพื่อนำมาใช้จ่ายประจำวัน เพื่อการศึกษาและใช้หนี้บัตรเครดิต

jumbo jili

ส่วนใหญ่มีปัญหาการผิดนัดผ่อนชำระหนี้สูงถึง 85.1% เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลให้ภาระหนี้ครัวเรือนของแรงงานไทยในปีนี้ขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เฉลี่ยอยู่ที่ครัวเรือนละ 205,809 บาท หรือเพิ่มขึ้น 29.56%

แน่นอนว่าในภาคอสังหาฯ ที่อยู่อาศัย บ้าน – คอนโดฯ ที่แม้จะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของผู้บริโภค แต่ก็ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงก็หนีผลกระทบครั้งนี้ไม่พ้นเช่นกัน แม้จะมีความต้องการที่อยู่อาศัยจากผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง (Real Demand) ก็ตาม

เปิด 5 วิธีประนอมหนี้ บ้าน- คอนโดฯ แก้ผิดนัดผ่อนชำระ
ล่าสุด DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study เปิดเผยผลสำรวจ ที่พบว่า มากกว่าครึ่ง (60%) ของผู้บริโภคชาวไทยที่ต้องการครอบครองที่อยู่อาศัยมองว่าอุปสรรคหลักในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาจากอาชีพการงานและรายได้ที่ไม่มั่นคง

สล็อต

ตามมาด้วยประวัติเครดิตที่ไม่ดี 45% และมีเงินดาวน์ไม่เพียงพอ 34% สะท้อนให้เห็นว่าสถานะทางการเงินที่ผันผวนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการมีบ้านของผู้บริโภคในยุคนี้ หรือหากเป็นผู้บริโภคที่มีภาระต้องผ่อนอสังหาฯ อยู่แล้วอาจจะหนักใจไม่น้อย เพราะหากผิดนัดค้างชำระก็จะส่งผลเสียผูกพันตามมา

ทั้งนี้ แนะนำ 5 วิธีการประนอมหนี้ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถประเมินสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง และเลือกรูปแบบการประนอมหนี้ที่เหมาะสมมาใช้ได้ตรงกับสถานการณ์ที่เผชิญได้ทันท่วงที

การประนอมหนี้คืออะไร วิกฤติขนาดไหนถึงต้องเลือกใช้

การประนอมหนี้เป็นการขอเจรจาข้อตกลงเรื่องหนี้สินกับเจ้าหนี้ เช่น ลดหย่อน ผ่อนผัน และ/หรือปรับเปลี่ยนข้อตกลง เพื่อช่วยชะลอหรือหยุดการดำเนินการจากเจ้าหนี้อันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้ เช่น ฟ้องร้องและยึดทรัพย์สิน และช่วยลดภาระในการชำระหนี้

สล็อตออนไลน์

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ลูกหนี้กำลังตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินและไม่สามารถกลับมาชำระได้ปกติ โดยมีรูปแบบการประนอมหนี้ที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

1.ขอลดอัตราดอกเบี้ย เหมาะกับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นประจำทุกเดือน แต่มีเหตุให้รายได้ลดลงหรือเท่าเดิมแต่รายจ่ายสูงขึ้น และเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อแรกกู้ หรือในกรณีที่ธนาคารอาจให้ชำระเป็นเงินก้อนซึ่งสูงกว่าค่าผ่อนต่อเดือน หรือให้ชำระหนี้ทั้งหมดภายในครั้งเดียว ซึ่งการขอลดอัตราดอกเบี้ยนั้นผู้กู้ต้องมีประวัติการผ่อนชำระที่ดี และประเมินสถานะทางการเงินของตนแล้วพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีรายได้สูงเพียงพอสำหรับกรณีที่ต้องชำระเงินก้อนตามเงื่อนไขใหม่ของธนาคาร

2.ขอผ่อนชำระต่ำกว่าปกติ กรณีที่ผู้กู้มีรายได้เป็นประจำทุกเดือน แต่ขาดสภาพคล่องจากปัจจัยอื่น ๆ จะสามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้เมื่อจำนวนยอดชำระต่อเดือนนั้นสูงกว่ายอดดอกเบี้ยต่อเดือนอย่างน้อย 500 บาท โดยระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ต่ำกว่าปกตินั้นต้องไม่เกิน 2 ปี อย่างไรก็ดี ผู้กู้จะต้องมีประวัติการผ่อนชำระดี และไม่ลืมจัดการกับรายจ่ายที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่อนบ้านในจำนวนเดิมให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการขอประนอมหนี้แบบนี้ทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

jumboslot

3.ขอขยายเวลาชำระหนี้ วิธีนี้ช่วยให้ค่าผ่อนต่อเดือนลดลงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ประจำลดลง อย่างไรก็ดี การขอขยายเวลากู้สามารถทำได้จนอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปีเท่านั้น จึงเหมาะกับผู้กู้ที่อายุน้อยหรือมีเวลาอีกหลายปี และสัญญาเงินกู้ปัจจุบันจะต้องมีระยะเวลากู้ไม่ถึง 30 ปีด้วย

4.ขอผ่อนผันการค้างชำระ เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาฉุกเฉินทางการเงินได้ดีไม่น้อย เนื่องจากช่วยให้ผู้กู้สามารถจัดการปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือน หลังจากนั้นจึงค่อยชำระเงินที่ค้างไว้ตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยประเมินจากสภาพคล่องทางการเงินและความเป็นไปได้ที่จะมีรายได้มั่นคงในอนาคต ได้แก่ การขอชำระเป็นเงินก้อนเล็กทุกเดือน การขอชำระเป็นเงินก้อนโดยแบ่งเป็นงวด ๆ หรือการขอชำระเงินคงค้างทั้งหมดภายในระยะเวลาหนึ่ง

slot

5.ขอโอนหลักทรัพย์เป็นของธนาคารชั่วคราวและจะซื้อคืน รูปแบบนี้จะคล้ายกับการขายฝากแล้วเช่าบ้านตัวเองอยู่ โดยค่าเช่าหลักทรัพย์คิดอยู่ที่ 0.4-0.6% ของมูลค่าหลักทรัพย์ และมักทำสัญญาเช่าเป็นรายปี โดยมีเงื่อนไขว่าหากจำนวนหนี้สูงกว่าราคาประเมินของหลักทรัพย์ ผู้กู้จำเป็นต้องชำระส่วนต่างภายในวันโอน วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้กู้ที่ขาดรายได้และไม่น่าจะกลับมามีรายได้ภายใน 1 ปี หรือมีรายได้ประจำไม่คงที่แต่มีรายจ่ายสูงต่อเนื่องนานเกิน 1 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ต้องอย่าลืมว่าหากเลือกวิธีนี้แล้วต้องมีเงินมากพอที่จะชำระส่วนต่างระหว่างหนี้และราคาประเมินหลักทรัพย์ และมีกำลังเพียงพอที่จะจ่ายค่าเช่าต่อเดือนแก่ธนาคารได้ด้วย

โอกาสทองของการลงทุนช่วง Covid-19 แถมสร้างกำไรระยะยาว

ช่วงนี้ aomMONEY ได้รับคำถามจากทางบ้านเยอะมากเลยครับ ว่าถ้ามีเงินก้อนใหญ่แล้วอยากลงทุน ควรจะเลือกลงทุนอะไรดี เพราะการที่ Covid-19 ระบาด ทำให้หลายธุรกิจขาดทุนไปไม่น้อย แต่ยังมีธุรกิจที่ยืนหนึ่งอยู่ครับ นั่นก็คือ “อสังหาริมทรัพย์” นั่นเอง แถมบางบริษัทยังสามารถทำกำไรจากวิกฤตครั้งนี้ได้อีกด้วย ถ้าอยากรู้ว่าทำได้อย่างไร ต้องอ่านบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ จาก คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ IDEO/IDEO MOBIบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลยครับ

jumbo jili

คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์
สถานการณ์ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้

คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ : ตอนนี้ทุกคนก็กำลังปรับว่าจะไปทิศทางไหนดี ซึ่งความเร็วเป็นเรื่องสำคัญของตลาดอสังหาฯ IDEO ที่เราดูแลจะเป็นทีมแรกๆ ของตลาดที่เริ่มปรับตัว อย่างเมื่อเดือนมีนาคมเราก็เปิดขายผ่านทาง Line Official Account ได้ยอดขายค่อนข้างดีมาก ประมาณ 2 เท่าของปกติ

ภาพรวมของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุก่อสร้าง

คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ : ธุรกิจอสังหาฯ มักจะเกี่ยวข้องไปถึงธุรกิจอื่นๆ ด้วย ทั้งวัสดุก่อสร้าง แรงงาน พอโครงการอสังหาฯ เปิดตัวไม่ได้ มันก็ไม่เกิดการหมุนเวียน ตอนนี้ตัวยอดไตรมาส 1 มันตกลงไป 30-40% โครงการที่เปิดใหม่ก็เปิดน้อยมาก จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าเปิดตัว บริษัทก่อสร้างก็ได้รับผลกระทบพอสมควร

ตอนนี้เราผ่านไตรมาสที่ 1 มาแล้ว ทิศทางของที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโดฯ จะเป็นอย่างไรในไตรมาสอื่นๆ

คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ : ปกติไตรมาสที่ 2 จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นอยู่แล้ว เพราะมีเทศกาลและวันหยุดยาวค่อนข้างเยอะ ปีนี้ก็คงไม่ต่าง แต่มันจะมีความคึกคักนิดหนึ่ง แอบบอกว่ายอดขายเราค่อนข้างดี อาจจะเกิดจากการแข่งขันเรื่องราคา ส่วนตัวมองว่าไตรมาสที่ 3-4 ก็คงจะซึมๆ ยังไม่มีปัจจัยบวกอะไรที่จะเกิดขึ้น

สล็อต

สถานการณ์ที่ผ่านมามีคอนโดฯ ลดราคาเยอะมาก มองว่าน่าลงทุนไหม?

คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ : เราแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มนะ คือกลุ่มที่มีความต้องการอยู่แล้ว (Real Demand) คนที่ซื้อบ้านเขาไม่ได้คิดที่จะซื้อวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่วางแผนมานานแล้ว อาจจะครึ่งปี หรือ 1 ปี แล้วบังเอิญว่าช่วงนี้เป็นปัจจัยบวกสำหรับเขา ข้อแรกก็คือราคาดีที่สุดในรอบ 2-3 ปี พอทุกเจ้าแข่งขันกัน มันก็ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ว่าจะซื้อที่ไหนดี อีกข้อหนึ่งคือดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยไม่เกิน 3% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ดีมากๆ อย่างตอนปี 2540 อัตราดอกเบี้ยผ่อนบ้านประมาณ 18-20% เลยนะ แล้วก็เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะยังไม่มีปัจจัยที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นได้ ดังนั้นนี่คือโอกาสที่ดีสำหรับคนที่จำเป็น

อีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่ามีมากขึ้น คือ กลุ่มนักลงทุนระยะยาว จากเดิมที่เขาเห็นว่าราคาอสังหาฯ มันสูง แต่ตอนนี้ก็เริ่มมาช้อนซื้อโครงการที่ดี บางคนอาจจะมาจากตลาดหุ้น หรือส่วนอื่นๆ ที่อยากจะขยายพอร์ตให้หลากหลาย เพราะตอนนี้อสังหาฯ ถือว่าเป็นการลงทุนที่ราคาดีที่สุดแล้ว เราเชื่อมั่นว่าในอีก 2 ปีราคามันจะกลับขึ้นมา

สล็อตออนไลน์

แล้วถ้าเป็นคอนโดฯ ต่างจังหวัด เช่น คอนโดฯ ตากอากาศ ช่วงนี้น่าสนใจไหม?

คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ : มันก็ตอบโจทย์ด้วยตัวมันเอง แต่ก็เป็นเหมือนสินค้ารองมากกว่าสินค้าหลัก เราก็ไม่ได้มีข้อมูลในเชิงลึก แต่เชื่อว่าช่วงนี้เราเดินทางไม่ได้ การจะลงทุนหรือซื้ออะไรสักอย่าง ก็ควรเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งเราว่ามันก็คงยังซึมๆ อย่างพัทยาหรือหัวหินตอนนี้ก็มีซัพพลายมากพอสมควร

บางคนถามว่าหลังจาก Covid-19 แล้ว คนจะเลือกซื้อบ้านมากกว่าคอนโดฯ หรือเปล่า แต่เรากลับมองต่างนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามคอนโดฯ ที่ติดรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ก็ยังเป็นความต้องการหลักอยู่ บ้านยังคงขายได้ส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเป็นการเดินทางจากบ้าน แล้วต้องนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาในเมือง ค่าเดินทางต่อวันอาจจะ 200-300 บาท สู้เอาเงินนั้นมาซื้อคอนโดฯ ดีกว่า แล้วด้วยแหล่งงานก็ยังกระจุกตัวอยู่ในเมือง บางทีลูกค้าจากต่างจังหวัดมาซื้อคอนโดฯ ในกรุงเทพฯ ก็มี

กลุ่มอสังหาฯ ทั้งห้างสรรพสินค้า บ้าน คอนโดฯ กลุ่มไหนจะฟื้นตัวเร็วที่สุด

jumboslot

คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ : แม้ว่าตอนนี้จะเปิดห้างฯ แล้ว แต่เท่าที่ไปเซอร์เวย์มาก็ยังไม่ได้กลับมา 100% ตอนที่เปิดห้างฯ ครั้งแรกนี่แทบแตก มันคงเกิดจากการอัดอั้นอยากจะออกจากบ้าน แต่บางกลุ่มก็ยังคงกังวล ก็เป็นจุดที่เราต้องระวังว่าจะทำอย่างไรไม่ให้มันกลับมาอีก แต่เมืองไทยเราก็ค่อนข้างทำได้ดีมาก แต่ถามว่าจะคลี่คลายเมื่อไร คือตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีน ก็ต้องคิดเสมอว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไป แต่เราจะปรับตัวอย่างไรมากกว่า

ช่วงนี้อนันดาฯ มีการวางแผนปรับตัวอย่างไร

คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ : ลูกค้ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป อย่างช่วง Covid-19 เราก็มีทั้ง Line Official Account เริ่มมีแชทเซ็นเตอร์ 24 ชม.เพื่อติดต่อกับลูกค้า ซึ่งเราไม่ได้ใช้แชทบอทเลย ปรากฏว่าลูกค้าในช่วงนี้ไม่หลับไม่นอนนะ เที่ยงคืน ตี 1-2 ก็ยังคุย ยังถามข้อมูลกันอยู่ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปรับตัวได้ค่อนข้างดี ถ้าในอดีตลูกค้าจะรู้สึกหวงข้อมูล ไม่อยากให้ไลน์ แต่ตอนนี้ก็เริ่มเปิดใจมากขึ้น อาจจะเพราะเดินทางมาไม่ได้ แต่ยังอยากได้ข้อมูล แล้วก็ไม่อยากคุยกับแชทบอทด้วย อยากจะได้ข้อมูลทันที ต้องตอบภายใน 5-10 นาที เราก็เลยมีส่วนนี้ขึ้นมารองรับลูกค้า

พอช่วงปลดล็อกก็มีคนเข้ามาดูห้องมากขึ้น เนื่องจากเราทำการตลาดเชิงออนไลน์ ลูกค้าก็เลยมีข้อมูลมาก่อนเกือบ 50% หรืออาจจะรู้ข้อมูลมากกว่าเราเสียอีก ที่เหลือก็แค่เข้ามาคอนเฟิร์มห้อง ดูวิว ดูมุม แล้วโอนเงิน มันก็ทำให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้น นี่คือจุดหนึ่งที่พฤติกรรมของลูกค้าจะเปลี่ยนไป จะรับในเชิง Virtual Online ได้มากขึ้น

ทำเลไหนที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจมากๆ ในพอร์ตของอนันดาฯ

คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ : ปัจจัยสำคัญของคอนโดฯ ก็คือทำเล ถ้าติดรถไฟฟ้าก็จะได้รับความนิยมมากหน่อย ซึ่งโครงการของอนันดาฯ ก็อยู่ติดรถไฟฟ้าเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ทำเลที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยก็ขายดีมาก หรือทำเลแถวสุขุมวิทก็มีนักลงทุนระยะยาวกลับมาซื้อมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกสำหรับเราพอสมควร

ถ้าลงทุนของอนันดาฯ ช่วงนี้ จะได้รีเทิร์นประมาณเท่าไร?

slot

คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ : ถ้าเป็นในเมืองตอนนี้ที่ลองกดดูนะ ประมาณ 5% ได้แล้ว น่าสนใจมาก และ 5% ตรงนี้เป็นแค่อัตราผลกำไรจากการปล่อยเช่า (Rental Yield) ยังไม่รวมผลตอบแทนจากการขายอสังหาฯ (Capital Gain) ซึ่งถ้ารวมกันแล้วก็จะต้องได้มากกว่า 5% อยากให้ทุกคนลองเข้ามาเยี่ยมชมว่าราคาเป็นอย่างไร นอกเหนือจากราคาก็คือที่ดินทุกแปลงที่มีอยู่ เราว่าเป็นแปลงที่หาไม่ได้แล้ว ขณะเดียวกันช่วง Covid-19 ก็เป็นช่วงที่เขย่าเพื่อหาจุดสมดุล จากที่ราคามันสูงขึ้น ตอนนี้ก็กลับลงมาแล้ว เพราะฉะนั้นนี่เป็นเวลาที่ดีสำหรับนักลงทุนที่อยากจะช้อนซื้อ หรือคนที่อยากได้บ้าน/คอนโดฯ

ข้อคิดถึงนักลงทุน

คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ : ในระหว่างนี้เราก็ยังไม่รู้ว่า Covid-19 จะสิ้นสุดอย่างไร แต่ในทุกๆ วิกฤตมันมีโอกาสอยู่เสมอ ดังนั้นก็อยากให้ทุกคนสู้ๆ เราต้องผ่านพ้นไปด้วยกัน ถึงแม้ว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าในอนาคตค่ะ

และนี่คือบทสัมภาษณ์จาก คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ IDEO/IDEO MOBIบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างไรกันบ้าง เพื่อนๆ น่าจะเต็มอิ่มกันไปแล้วกับข้อมูลด้านอสังหาฯ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงกันพอตัวเลยใช่ไหมว่า ทำเลไหนเด็ด คอนโดแบบไหนโดน แถมได้รู้แนวโน้มในอีก 2-3 ปีข้างหน้าอีกด้วย สุดยอดมากๆ เลยครับ

สำหรับบทความหน้า aomMONEY สัญญาว่าก็จะนำความรู้ดีๆ มาฝากเพิ่มเติมให้อีกนะครับ หรือถ้าใครมีเทคนิคดีๆ เกี่ยวกับการลงทุนอสังหาฯ ก็นำมาแชร์กันที่หน้าเพจ aomMONEY ได้เลย

คู่มือเริ่มต้นสำหรับนักลงทุนอสังหาฯมือใหม่

มือเริ่มต้นสำหรับนักลงทุนอสังหาฯ มือใหม่ กับ 5 กระบวนท่าพื้นฐานในการสร้างกำไร

jumbo jili

อันที่จริงแล้วการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี และนับวันๆ ก็ยิ่งมีผู้คิดค้นเทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่สำหรับมือใหม่อย่างเรานั้นๆ ก่อนจะเริ่มเดินทางท่องยุทธภพได้ ต้องรู้จักกับกระบวนท่าพื้นฐานในการลงทุนอสังหาฯ ทั้ง 5 วิธีการนี้เสียก่อน

 1. ขายต่อเกร็งกำไร

วิธีการสุดแสนง่ายดายที่ใครๆ ต่างก็รู้จัก ซื้อมา-ขายไป เก็บกำไรไว้กับตัว สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อ-ขาย ใบจอง ไปจนถึงการซื้อเก็บไว้เพื่อรอมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต แม้วิธีการจะฟังดูสุดแสนง่ายดาย แต่การจะทำให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจในอสังหาฯ ประสบการณ์ และทักษะความสามารถในการวิเคราะห์และทำนายอนาคตที่แม่นยำ

 1. ปล่อยเช่ารับเงินรายเดือน

สล็อต

ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ใครๆ ต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดี และสำหรับใครที่ใช้วิธีการนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญแล้วนั้น นอกจากจะสร้างสรรค์ผลกำไรจนได้กลายเป็นเสือนอนกินแล้ว มันยังสามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ แบบฟรีๆ เสมือนว่าคนเช่าทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นผู้ผ่อนจ่ายค่างวดให้กับเราแทน

 1. รีโนเวทแล้วขายต่อ

นี่คือยุคสมัยที่คุณไม่ควรมองบ้านหรือคอนโดเก่าสภาพทรุดโทรมเป็นของเก่าเก็บไม่มีค่าเด็ดขาด เพราะแค่ลงทุนทาสี ปรับเปลี่ยน Layout พร้อมเติมแต่งให้ดูทันสมัย จากบ้านโทรมอายุหลายปีก็สามารถกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์ใหม่ราคาแพงขึ้นมาได้ในทันที และจากค่ารีโนเวทไม่กี่แสนบาท ก็อาจสร้างผลกำไรได้เป็นหลักล้าน

 1. เป็นนายหน้าซื้อ-ขาย อสังหาฯ

แม้ว่าวิธีการนี้จะให้ผลตอบแทนไม่มากเท่ากับวิธีการอื่นๆ แต่ถ้าพูดถึงการสร้างกำไรโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนแม้แต่บาทเดียวแล้วล่ะก็ นี่คือวิธีการอันดับหนึ่งในเรื่องจับเสือมือเปล่าเลยทีเดียว เพียงแค่เราทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาเจอกันและสามารถปิดการซื้อขายได้สำเร็จ เท่านี้ก็เตรียมรับค่าคอมมิชชั่น 3% ที่บางการซื้อขายก็อาจคิดเป็นเงินหลักหลายแสนบาท ไปจนถึงหลักหลายล้านบาทเลยทีเดียว

สล็อตออนไลน์

 1. ซื้อกองทุนอสังหาฯ

หลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่ากองทุนรวมนั้นมีเฉพาะแต่กับหุ้นหรือพันธบัตร แต่ความจริงนั้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็ถือเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญนั้นก็จะนำเงินลงทุนของเราไปลงทุนต่อในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึ่งโดยเฉลี่ยกองทุนอสังหาฯ เหล่านี้ก็มักจะให้ผลตอบแทนราวๆ 6-10% ต่อปี เลยทีเดียว ซึ่งก็ถือเป็นวิธีการลงทุนที่ไม่จำกัดทั้งเงินทุนตั้งต้น มีความเสี่ยงต่ำ แถมยังไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถเท่าไหร่นักอีกด้วย

jumboslot

ได้เรียนรู้กระบวนท่าพื้นฐานในการลงทุนอสังหาฯ ทั้ง 5 วิธีการไปแล้ว จากนี้ไปก็อย่าลืมฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ และก้าวขึ้นเป็นเจ้ายุทธภพให้จงได้ ! แต่ที่สำคัญนั้นไม่ว่าคุณจะพัฒนาฝีมือในการลงทุนไปไกลขนาดไหน ก็ต้องห้ามประมาทและหลงลืมไปเด็ดขาดว่า “ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง” เพราะแม้แต่เจ้าฝีมือทั้งหลายก็ยังเสียท่ากันมาแล้วนักต่อนัก

slot

อัศวินแอสเสท : ให้บริการสินเชื่อเงินกู้ด้านอสังหาฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประเทศไทย เพียง 0.75% ต่อเดือน

ค่าดำเนินการต่ำ ไม่ผ่านหน้านาย อนุมัติง่าย ให้วงเงินสูง สัญญาสูงสุด 10 ปี!! ไม่เช็คเครดิต ไม่เช็คการเงิน ไม่ต้องค้ำประกัน ปลอดภัย เชื่อถือได้

เคล็ดลับความสำเร็จของ Dolf de Roos นักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สำหรับนักลงทุน นักธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ล้วนแต่ต้องการอยากให้ธุรกิจที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกัน

jumbo jili

เคยสงสัยบ้างไหมว่า
ในขณะที่คนอื่นประสบความสำเร็จจากธุรกิจเหล่านี้ แต่ทำไมคุณถึงยังไม่สามารถทำได้สักที

นั่นก็เพราะ “คุณยังไม่ได้ลงมือทำ”

แต่ถ้าจะให้ทำธุรกิจอะไรสักอย่างโดยไม่รู้อะไรเลย ก็คงไม่ถูก

วันนี้ทีมงานตลาดปัญญาจึงนำคำแนะนำดีดี จากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่าง Dolf de Roos มาฝาก

เป็นคำแนะนำง่ายๆ สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้

สล็อต

ถ้าพูดถึงนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ ใครใครต่างก็ต้องรู้จักคนๆ นี้ Dolf de Roos

1

ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่หลายๆ คนต่างรู้จักเขาในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้กี่ยวกับการลงทุนสังหาริมทรัพย์มาแล้วกว่า 25 ประเทศ และเจ้าของผลงานหนังสือกว่า 20 เล่ม และหนังสือชื่อดังอย่าง Real Estate Riches ที่การันตีคุณภาพด้วย New York Times best seller

1.แค่ความรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ
Dolf de Roos เชื่อว่าการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญ และนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ แต่การเรียนรู้ของเขาไม่ได้จำกัดแค่การเรียนรู้ในห้องเรียน หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น เขามองว่าแค่เพียงปริญญาหรือความรู้จากสิ่งที่เรียนจบมาไม่สามารถทำให้เขากลายเป็นคนที่มั่งคั่งได้ เคล็ดลับของเขาคือ อยากเป็นอะไร ก็ให้เรียนรู้จากคนที่เราอยากเป็นแบบเขา ดังนั้นเขาจึงเรียนรู้จากคนรวย

สล็อตออนไลน์

สิ่งที่ Dolf de Roos ได้เรียนรู้จากคนรวย คือ เขาพบว่าคนรวยมักมีสองสิ่งที่เหมือนกัน อย่างแรก พวกเขามีเงินและความมั่งคั่ง และ อย่างที่สอง รายได้ที่ทำให้พวกเขามั่งคั่ง..มาจากรายได้แบบยั่งยืนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

และนั่นจึงเป็นเหตุผลให้เขาเริ่มต้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จนเขาสามารถมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานประจำเลย

 1. ธุรกิจอสังหาฯไม่ได้เป็นธุรกิจสำหรับคนรวยเท่านั้น
  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสน้อยมากที่จะผิดพลาด เพราะเกณฑ์การเลือกซื้อที่ดินหรือลงทุนมีตัวแปรไม่มากนัก ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง หากคุณลองเปรียบเทียบกับการซื้อหุ้น ถ้าคุณเลือกหุ้นผิด โอกาสที่จะขาดทุนสูง เพราะกลไกการตลาดและความผันผวนทางการตลาดมีผลมากกับราคาหุ้น ในขณะที่สิ่งเหล่านี้มีผลน้อยมากกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

jumboslot

หลายๆ คนมีความเข้าใจผิดว่า การลงทุนอสังหาฯต้องใช้เงินจำนวนมาก แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป มันเป็นความจริงที่ว่าการมีเงินเยอะช่วยให้คุณสามารถลงทุนกับธุรกิจอสังหาฯได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าหากคุณไม่มีล่ะ คุณก็สามารถทำได้ เพียงมองหาสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อมาเป็นทุนของคุณ

 1. การซื้อแล้วขายไม่ใช่หนทางเดียวในการสร้างกำไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  หลายคนมีความเข้าใจผิดว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือการซื้อแล้วขายเพื่อการเก็งกำไรจากการลงทุนระยะสั้น แต่ความจริงนั่นไม่ใช่วิธีเดียว มันยังมีวิธีอื่น คือการซื้อเพื่อปล่อยเช่าซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวโดยจะมีรายได้ตอบแทนจากค่าเช่าเป็นงวดๆ การลงทุนลักษณะนี้ ยกตัวอย่างเช่น บ้านเช่า ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น สิ่งสำคัญคือการเลือกทำเลที่เหมาะสม อยู่ในใจกลางเมือง หรือเป็นสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน เพราะผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าขึ้นอยูกับทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ

slot

 1. การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง
  เทคนิคสุดท้ายที่ Dolf de Roos แนะนำคือ คุณต้องกล้าที่จะเสี่ยงและลงมือทำตามความฝันของคุณ แน่นอนว่าใครๆ ก็ย่อมกลัวว่าธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จ มันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับมันก็เป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้เช่นกัน คุณสามารถควบคุมได้ จากการทำความเข้าใจใน “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” รู้ว่ามันคืออะไร และที่ดินแบบไหนที่ควรเลือกซื้อและลงทุน รวมไปถึงรู้ว่าจะลงทุนได้อย่างไร ยิ่งคุณมีความรู้ในธุรกิจที่คุณตั้งใจลงมือทำมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงของคุณก็จะลดลงมากเท่านั้น เพราะคุณจะมีแผนที่สำหรับการตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินและการลงทุน

เป็นยังไงบ้างคะ กับเคล็ดลับดีๆ จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จท่านนี้ แม้ในประเทศเรายังไม่มีโอกาสได้เรียนกับ Dolf de Roos โดยตรง แต่ตลาดปัญญาเชื่อว่า ในประเทศไทยเองก็มีนักธุรกิจอสังหาฯ ที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายท่านที่คุณสามารถเรียนรู้จากเขาได้ อย่างที่ Dolf de Roos บอกไว้ “ยิ่งคุณรู้จักธุรกิจที่คุณกำลังจะทำมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงของคุณก็จะลดลงมากเท่านั้น”

แม้วันนี้คุณยังจะไม่ได้เริ่มต้นทำธุรกิจนี้ แต่การทำความรู้จักกับธุรกิจที่คุณอยากเริ่มลงมือทำ ย่อมทำให้คุณเหนือกว่าคนอื่นอย่างแน่นอน